Onderlinge verzekeraars: méér samenwerking en betere promotie

De samenwerking tussen de onderlingen moet worden verbeterd. Ook moet de promotie beter. Twee taskforces zijn ingesteld: een voor synergie en een voor promotie. Voorts zijn kennisdeling en proportionaliteit aandachtspunten.

Onderlinge verzekeraars hebben een toekomstplan gelanceerd om hun positie voor de langere termijn te behouden en te versterken. De Strategische Agenda die de onderlinge en coöperatieve verzekeraars hebben opgesteld, richt zich op innovatie, promotie, samenwerking, digitalisering, kennisdeling en proportionaliteit. Dat krijgt concreet vorm door het instellen van twee taskforces, die het ‘onderlinge gedachtegoed’ promoten en plannen in gang zetten om de administratieve lastendruk te verlagen.

De Strategische Agenda voor onderlinge verzekeraars is gebaseerd op de studie ‘De onderlinge verzekeraar in 2025’. Deze studie, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) van het Verbond van Verzekeraars, brengt in kaart wat de sterke en zwakke kanten van onderlinge verzekeraars zijn. De studie geeft een aantal aanknopingspunten waarmee onderlinge en coöperatieve verzekeraars uitdagingen het hoofd kunnen bieden en kansen kunnen verzilveren. De bijbehorende toekomstagenda is gisteren tijdens de jaarlijkse Coöperatiedag van het POV door Joost Heideman aangeboden aan AFM-bestuurder Femke de Vries.

Joost Heideman, CEO van Univé en voorzitter van het POV, is zeer tevreden met de toekomstagenda: “Samenwerking is hard nodig. Ingewikkelde dossiers, waaronder Solvency II, moeten we samen goed zien op te lossen. Daarnaast moeten we onszelf beter promoten. We doen het goed, onze klanten zijn tevreden, maar je hoort er nooit iemand over. We zijn te bescheiden en daar moeten we maar eens vanaf.”

De marktaandelen van onderlinge verzekeraars, zeker in de schadehoek, laten een gestage groei zien: kijkend naar bruto premies vertegenwoordigen onderlinge verzekeraars een kwart van de markt. Dankzij een zorgvuldige selectie en aandacht voor preventie hebben hun verzekerden minder en lagere schades, waarmee de iets hogere bedrijfskosten van coöperatieve verzekeraars worden gecompenseerd. 

De kleinschalige en specialistische verzekeraars opereren echter in een (verzekerings)markt waarin schaalvergroting de dominante trend is. Nieuwe kapitaaleisen, toezicht en regelgeving doen een zwaar beroep op het verandervermogen van onderlinge verzekeraars. Dat geldt ook voor digitalisering: oudere klanten sluiten nog graag een verzekering op kantoor af, jongeren doen dat online – al dan niet via prijsvergelijkers. Onderlinge verzekeraars zullen digitaal moeten innoveren om in de toekomst ook sterk te staan, maar dit vraag om forse investeringen voor relatief kleine bedrijven. 

In de SEO-studie staat een aantal toekomstscenario’s genoemd. De onderlinge verzekeraars willen inzetten op het scenario ‘Verenigd Vooruit’. Samenwerking is een cruciaal onderdeel van dit scenario. De Taskforce Synergie heeft als doel om deze samenwerking te bevorderen, wat moet resulteren in minder lastendruk voor de onderlinge verzekeringsmarkt – bijvoorbeeld door het delen van succesvolle praktijkvoorbeelden. De Taskforce Promotie heeft als taak het gedachtegoed van de coöperatieve verzekeraars te moderniseren. 

In de strategische agenda van 'Verenigd Vooruit' staan naast Synergie en Promotie de volgende twee punten als volgt benoemd:
Kennisdeling: in het kader van kennisdeling zullen uitwisselingsbijeenkomsten voor compliance medewerkers en voor risicomanagers worden georganiseerd.
Proportionaliteit: is van groot belang voor de levensvatbaarheid van verzekeraars. Het Verbond zal dit onder de aandacht (blijven) brengen van politiek, toezichthouders en beroepsorganisaties zodat regelgeving voor zowel grote, middelgrote als kleine maatschappijen uitvoerbaar is en het toezicht passend blijft c.q. wordt.
 
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 06-07-2017


Share on: