Opkomende markten worden 'mobiele markten'

Uit de Sigma-studie 'Verzekering: waarde toevoegen aan ontwikkeling in opkomende markten' van het Swiss Re Institute blijkt dat het verzekeringsvolume in opkomende markten snel gestegen is, maar dat in die markten desondanks nog steeds sprake is van significante lacunes in de bescherming van burgers en bedrijven.

Onderzoek wijst eveneens uit dat de beschikbaarheid van verzekeringen het beter mogelijk maakt, zowel voor gezinnen als voor het mkb, om inkomsten te genereren en om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het hebben van inzicht in de heterogeniteit in die opkomende markten en in de obstakels die er in die markten bestaan ten aanzien van verzekeringen, helpt bij het scheppen van effectieve risico-transfer systemen in die markten. Innovatie, technologie en publiek private samenwerking kunnen een groter bereik opleveren voor verzekeringen in de opkomende markten. Ook kan aan toepassing van 'micro-verzekeringen' worden gedacht.

Jaarlijks vallen wereldwijd ongeveer 100 miljoen mensen in armoede door noodzakelijke uitgaven uit eigen zak aan medische behandeling. Studies wijzen uit dat verzekeringen dit effect kunnen matigen, door de verbetering van het gebruik van de medische faciliteiten onder de verzekerden en het verminderen van hun onvoorziene eigen uitgaven.

De obstakels voor de groei van verzekeringen kunnen per land sterk verschillen. De consumenten moeten zich verzekeringen financieel kunnen permitteren; dit is in opkomende landen een belangrijke belemmering aan de vraagzijde van de markt. Maar studies in Nicaragua en India laten zien dat vraag naar verzekering laag kan blijven, ook als de premies sterk gesubsidieerd worden. 'Vertrouwen' kan een nog belangrijker argument zijn dan 'prijs'. Andere belangrijke belemmeringen in markten kunnen zijn gebrek aan 'awareness', 'afwijkend gedrag' en 'beperkingen vanuit regelgeving'. 

Toepassing van technologie (bijvoorbeeld verzamelen van gegevens van verzekerden door sensoren en via de smartphones) kan verfijnder tekening mogelijk maken. Verwacht wordt dat via mobiele toestellen in China in het jaar 2020 voor ongeveer 1,2 miljard mensen verzekeringen gesloten zullen zijn, en in India in 2020 tegen het miljard. Ook in Afrika komt het mobiel verzekeren op, mede mogelijk gemaakt door expansie van geld-transfer-platforms die via mobiele devices werken. In Kenia, Tanzania en Rwanda hebben vorig jaar ruim een miljoen boeren via dergelijke systemen een agrarische verzekering gesloten. Voor de schade-afhandeling wordt gebruikgemaakt van de gegevens van weerstations en de schade-uitbetaling gebeurt geautomatiseerd via mobiele geld-platforms. 

Publiek private samenwerking kan een boost geven voor de groei van verzekeringen in opkomende markten. Dat kan bijvoorbeeld door verplichtstellingen van bepaalde verzekeringen, maar ook door ondersteunende maatregelen, door het subsidiëren van de premies. Als voorbeeld China, waar in 2007 de overheid agrarische verzekeringen begon te subsidiëren. Sindsdien is een groei van 43% per jaar gerealiseerd (CAGR). In 2016 bedroeg het premievolume agrarisch 6,6 miljard VS dollar. 

Op de grafiek ziet u de aandelen in het totale wereldpremievolume van de ontwikkelde markten (middenblauw) en de opkomende markten: China (donkerblauw) en de rest van de opkomende markten (groen). 
Bron: Swiss Re Institute
Geplaatst op 20-09-2017


Share on: