Verzekerde klimaatschade in ons land neemt kwart miljard toe

Extreme regenval en (mega)hagel gaan de komende decennia zorgen voor een nog forsere stijging van de schadelast bij woonhuizen, bedrijven en auto’s dan eerder gedacht. Nieuwe berekeningen laten zien dat – zonder maatregelen – de schade op auto-, opstal- en inboedelverzekeringen tot 2085 met ruim een kwart miljard euro per jaar toeneemt in het meest extreme klimaatscenario, aldus het Verbond van Verzekeraars, dat het rapport ‘Hoofd boven water – verzekeren van schade in een veranderend klimaat’ heeft uitgebracht.

Verzekeraars willen met hun data en risico-expertise samenwerken met een nieuw kabinet en andere belanghebbende organisaties om klimaatrisico’s beheersbaar te maken. Verzekeraars merken in hun schadecijfers al jaren dat klimaatverandering gaande is. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars heeft de KNMI’14 klimaatscenario’s met nieuwe schadedata doorgerekend op toekomstige schadelast. Naast de klimaatschade aan woonhuizen is nu voor het eerst ook de schade voor bedrijven en (wa+volledig casco verzekerde) motorrijtuigen in beeld gebracht. De resultaten staan in het klimaatrapport ‘Hoofd boven water – verzekeren van schade in een veranderend klimaat’. Aanleiding vormde de extreme hagelbui in Brabant en Limburg in 2016, met bijna 100.000 schademeldingen en een uitgekeerd bedrag van zo’n 500 miljoen euro schade de grootste natuurschade tot nu toe in Nederland.

Het CVS heeft berekend dat, uitgaande van het klimaatscenario waarbij de temperatuur in 2085 met gemiddeld 3,5 graden is gestegen en er veel verandering in het luchtstromingspatroon is te zien, de totale klimaatschade (huizen, bedrijven, casco auto’s) de komende decennia met ruim 260 miljoen euro op jaarbasis toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Inzoomend op de particuliere verzekeringen: waar de schadelast bij woonhuizen (opstal en inboedel) nu nog jaarlijks 100 miljoen euro voor regen en 65 miljoen euro voor hagel is, komt daar in dit scenario een schade van 103 miljoen euro bovenop. Voor de wa-volledig casco verzekerde particuliere auto’s geldt dat als gevolg van hagel de schade, die nu gemiddeld 45 miljoen euro per jaar is, op termijn verdubbelt naar 90 miljoen euro. 

Het Verbond is bezorgd over deze trend en doet in het rapport een twaalftal aanbevelingen in het licht van de alarmerende cijfers. Doel van verzekeraars is om de collectieve weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering te versterken door met passende producten, kennis en expertise de risico’s in elk geval beheersbaar te maken.

Oplossing overstromingsschade nodig
Nederland steekt gelukkig veel geld en kennis in hoogstaande technische maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te maken. Ondanks al deze goede maatregelen blijft er altijd een ‘restrisico’ over. Dit geldt ook voor kleine of grotere overstromingen. In Nederland is overstromingsschade nu vrijwel onverzekerbaar. Dat terwijl de meeste Nederlanders, zo wijst consumentenonderzoek in het klimaatrapport uit, denken dat schade aan huizen en auto’s als gevolg van een overstroming gewoon verzekerd is. Het Verbond blijft pleiten voor een collectieve oplossing hiervoor – net als in België, Frankrijk en het Verenigd Koningrijk het geval is. Daar is instemming van de overheid voor nodig. “We moeten het nu regelen. En niet pas de put dempen als het kalf verdronken is”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.
Verzekeraars benadrukken dat uit OESO-onderzoek blijkt dat in landen met een collectieve regeling schadeafhandeling en economisch herstel sneller plaatsvindt. Met de desastreuze gevolgen van de overstromingen in Houston en Zuidoost-Azië scherp op het netvlies, evenals de ravage die de orkanen Irma en José aanrichtten in het Caribisch gebied en Florida, is een goede discussie hierover actueler dan ooit.

Vooruitlopend op deze discussie – en het feit dat verzekeraars het onwenselijk vinden dat consumenten bij een overstroming nu in onzekerheid verkeren of de overheid wel of niet bijspringt – gaan verzekeraars onderzoek doen naar uitbreiding van de huidige dekking voor kleinschalige overstromingen via een aanpassing van de neerslagclausule. Daarvoor is eerst een gedegen studie nodig.

Preventie
Daarnaast zullen verzekeraars hun klanten wijzen op risico’s en adviezen geven om de kans op schade door extreem weer te verkleinen: zet bijvoorbeeld kwetsbare apparatuur op een veilige plaats en voorkom achterstallig onderhoud. Met (lokale) overheden, ingenieurs en bijvoorbeeld het KNMI zal het Verbond op basis van schadegegevens het gesprek aangaan om knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld door bij renovatie of nieuwbouw klimaatbestendig te bouwen en te voorzien in voldoende riolerings- en afwateringscapaciteit.
Bron: bron rapport Verbond van Verzekeraars; bron foto Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 15-09-2017


Share on: