Wetsvoorstel 'herstel en afwikkeling van verzekeraars'

Het Verbond van Verzekeraars heeft een brief naar de vaste Kamercommissie voor Financiën gestuurd over het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars. Het Verbond ondersteunt het streven naar een beter en actueler herstel- en afwikkelingskader voor verzekeraars. In de brief wordt een aantal aandachtspunten aangestipt.

Een goed kader levert een bijdrage aan het vertrouwen in de verzekeringssector en zorgt voor goede bescherming van polishouders, mocht een verzekeraar onverhoopt in de problemen raken, stelt het Verbond. "Belangrijk is dat het voorstel goed zal aansluiten op wat op Europees niveau afgesproken gaat worden – daar is onduidelijkheid over. Zo heeft de Europese Commissie nog niet gereageerd op een opinie van toezichtautoriteit EIOPA over ‘recovery & resolution’. Het is met het oog op het Nederlandse wetsvoorstel van belang om te weten wat de Europese Commissie van plan is en op welke termijn ze met voorstellen gaat komen, zodat er een gelijk speelveld in Europa kan worden geborgd", aldus het Verbond.

In de brief van Verbondsdirecteur Leo De Boer (foto) wordt aangegeven: "Het is goed dat het toekomstige kader voorziet in een aantal mogelijkheden om de belangen van polishouders nog beter te borgen, te weten:  
1. het opstellen van een (ex ante) voorbereidend crisisplan door verzekeraar;
2. het opstellen van een (ex ante) afwikkelingsplan door DNB;
3. een nieuwe bevoegdheid van de curator om in een faillissement voorschotbedragen te kunnen uitkeren;
4. een hoog voorrecht in faillissement voor polishouders voor (aanvullende) schadevergoeding;
5. het invoeren van het ‘no creditor worse off’ criterium."

Met het laatste punt wordt bedoeld dat polishouders bij een faillissement niet in een slechtere positie komen te verkeren dan zij in een faillissement met hoge voorrangspositie zouden zijn geweest.

Nederland loopt voorop in EU
Zorg is er bij De Boer over het feit dat ons land weer eens het beste jongetje van de klas wil zijn. Hij schrijf het als volgt: "Het is cruciaal dat dit voorstel zal aansluiten bij wat op Europees niveau afgesproken gaat worden om een gelijk speelveld voor (internationale) verzekeraars te borgen. Met dit voorstel loopt Nederland voorop ten opzichte van andere EU-lidstaten. Afgezien van de onduidelijkheden bij de toepassing van dit wetsvoorstel op internationale verzekeraars, bestaat er ook een kans dat het voor investeerders minder interessant is om in Nederlandse verzekeraars te investeren."

Wegnemen belemmeringen door DNB
Voorts is er onder meer bezorgdheid over mogelijke bedrijfseconomische gevolgen voor verzekeraars van besluiten van DNB om belemmeringen voor afwikkelbaarheid weg te nemen. Als DNB de afwikkelbaarheid van verzekeraars heeft beoordeeld en met voorstellen komt om eventuele belemmeringen weg te nemen, kan een verzekeraar tegen een besluit van DNB in beroep gaan.  "Maar het is ongewenst om in een dergelijke situatie terecht te komen", benadrukt De Boer. "Wij pleiten ervoor om in het wetsvoorstel op te nemen dat bij de beoordeling van de afwikkelbaarheid ook rekening wordt gehouden met bedrijfseconomische gevolgen van een bepaalde constructie. Tevens stellen wij voor om in het geval van verschillen van inzicht tussen DNB en de betrokken verzekeraar, als extra waarborg een onafhankelijke toetsing (ex ante) in te richten buiten de formele rechtsgang om. In de praktijk worden bijvoorbeeld binnen verzekeringsgroepen kosten beperkt door het gebruik van gezamenlijke service centra. Dat is in het belang van de klant. Zo’n constructie kan bij afwikkelbaarheid tot bezwaren leiden. De oplossing zou naar onze mening moeten liggen in het laten voortbestaan van dergelijke kostenbesparende initiatieven, ingebed in een afwikkelbaar contract. Zonder nadere toelichting in het wetsvoorstel zou afwikkelbaarheid geïnterpreteerd kunnen worden als "per verzekeringsentiteit afgescheiden", wat uiteindelijk tot een kostennadeel voor de verzekeraar én de klanten kan leiden. Wij pleiten er daarom voor om de Toelichting bij het voorstel op dit punt aan te passen."

 
Jan Schrijver; bron gegevens en bron foto Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 26-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: