Kifid krijgt concurrentie van Ombudsman Schadeverzekeringen

Eric Horssius heeft deze maand bij de Kamer van Koophandel de Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland ingeschreven. De 62-jarige expert en jurist, die directeur is van het contra-expertisebureau Krantz & Polak Resolve, gaat zich vanaf 1 maart aanstaande aanbieden als Ombudsman Schadeverzekeringen. Zijn initiatief is mede geboren uit zijn onvrede over het functioneren van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).


Mr. Eric Horssius (foto) licht zijn initiatief in een persbericht als volgt toe: "Horssius wil zijn lange ervaring als schadedeskundige inzetten voor gedupeerden om schadegevallen voortvarend en in redelijkheid af te handelen. Schadeverzekeringen zijn teveel doel op zichzelf geworden, maar behoren slechts individuele verzekerden en de nationale economie als smeerolie te ondersteunen. Vanwege o.a. door Chinese, Duitse, Amerikaanse en Britse aandeelhouders gestelde rendementseisen, zijn de verzekeringspremies voor schadeverzekeringen 50% te hoog en worden schade-uitkeringen onredelijk beknot.  De kosten en de onzekerheid die daarvan het gevolg zijn, kosten de “BV Nederland” jaarlijks miljarden euro’s. De stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland en diens
-onbezoldigd- Ombudsman,  behandelt vragen, klachten en opmerkingen over de afhandeling en betaling van schadeverzekeringen. Klachten, vragen en opmerkingen van verzekeringsconsumenten en van ondernemers, bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf, woningcorporaties, agrariërs, industrie enzovoort. De vragen, klachten opmerkingen dienen te gaan over schadeverzekeraars in Nederland."

Horssius legt uit: "De Ombudsman Schadeverzekeringen ontleent sinds 1998 zijn bevoegdheid aan een aanbeveling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. De Ombudsman Schadeverzekeringen volgt daarbij de door het Europees Parlement opgestelde richtlijn voor snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen tussen consumenten en ondernemers. Onze onafhankelijke en vooral onpartijdige organisatie heeft als doel: Het zorgen voor de toegang tot eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope manieren om uit schadeverzekerings-overeenkomsten (“polissen”) voortvloeiende vragen en geschillen te beantwoorden en te beslechten en zodoende de verzekerde consumenten ten goede te komen en daardoor hun vertrouwen in de verzekeringsmarkt te vergroten”.

Eric Horssius is voorzitter van de Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70849013. Penningmeester is de Stichting A.B. Dreverhaven en J.W. Kattendreuffe, welke stichting eigenaar is van contra-expertisebureau Krantz & Polak Resolve. Stichting A.B. Dreverhaven en J.W. Kattendreuffe heeft bovendien een lening verstrekt van 150.000 euro aan Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland, om de start te kunnen financieren. Krantz & Polak Resolve heeft elf medewerkers in dienst. Eric Horssius wil gezien zijn leeftijd zijn werkzaamheden voor het contra-expertisebureau geleidelijk aan gaan afbouwen en zegt in zijn functie als Ombudsman een manier te zien om zijn rijke ervaring in de komende jaren te kunnen inzetten voor het belang van de verzekeringsconsument. Over de toekomstige bedrijfsopvolging in Krantz & Polak Resolve, zoals Horssius dit uitdrukt, "is nog geen ei gelegd". 

Het per 1 maart aanstaande in de markt zetten van de 'Ombudsman Schadeverzekeringen' ziet Horssius als "kwartiermaken voor deze ombudsman schadeverzekeringen". Hij licht toe: "Het is niet de bedoeling dat ik dit vele jaren blijf doen, ik moet gezien mijn leeftijd realistisch zijn. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat de Ombudsman Schadeverzekeringen er komt en ook blijft. Daar ga ik aan werken. Dat is mijn missie." 

Vanuit het Verbond van Verzekeraars waren er ooit verschillende initiatieven opgezet voor klachtenbehandeling en alternatieve geschillenbeslechting. Binnen dit apparaat werden er verschillende Ombudsmannen ingesteld, waaronder de Ombudsman Schadeverzekeringen. Inmiddels zijn al deze instanties opgegaan in het Kifid. "Let wel, wij zijn niet minder officieel dan het Kifid. Ook het Kifid is particulier initiatief, waarbij het verzekeraars vrijstaat zich al dan niet aan uitspraken te houden. Alles is gericht op het vertrouwen, dat verzekeraars zich wel aan de uitspraken houden. Als ze zich niet aan uitspraken houden, zouden ze geroyeerd kunnen worden door het Verbond, dat wel. Maar de enige formeel juridische uitspraken worden in ons land door de rechter gedaan. Wat er aan schort aan de route via Kifid is dat men eerst met een klacht bij de verzekeraar aan moet kloppen. Dat is niet goed voor de doorlooptijd, want als je er niet met de verzekeraar uitkomt, ben je al gauw 8 weken verder. Daarna komt dan de doorlooptijd bij het Kifid, die door capaciteitsgebrek aan het oplopen is. Als dan uiteindelijk de uitspraak gedaan is, heeft deze vaak de teneur van 'mooi is het niet wat de verzekeraar gedaan heeft, maar het kan er net mee door'. De uitspraken van de rechter zijn naar mijn gevoel toch scherper en minder 'het voordeel van de twijfel gevend' aan verzekeraars. Wij gaan nu helpen met het zo zuiver mogelijk formuleren van de klacht. En we gaan zo rechtvaardig mogelijk uitspraken doen over de klacht. De klager kan met de uitspraak van ons als Ombudsman Schadeverzekeringen naar zijn verzekeraar en deze uitspraak voorleggen. Als dat geen soelaas biedt, kan de klager desgewenst naar de rechter stappen. Wij vervullen daarbij uiteraard niet de rol van de advocaat, maar wij zijn ervan overtuigd dat het goed formuleren van de klacht en onze weloverwogen uitspraak zeer waardevol zullen zijn in de eventuele rechtsgang."

Eric Horssius geeft aan dat zijn werk als Ombudsman Schadeverzekeringen onbezoldigd is. Aan de klager wordt voor de procedure éénmalig een bedrag van € 19,45 gerekend. Zal men niet zeggen: het is een sluikse een manier om werk te genereren voor Krantz & Polak Resolve? "Ach, we zullen vanuit sommige hoeken best argwanend bekeken gaan worden en dan zullen ze ook dat soort insinuaties uit de kast gaan trekken. Maar neem van mij aan, de traditionele manier van expertise komt bij wat ik als Ombudsman Schadeverzekeringen ga doen, echt niet om de hoek kijken."  Wij vragen Horssius of hij Kifid vooraf in zijn plannen heeft gekend? "Nee, ze zullen het net als schadeverzekeraars en andere partijen in de markt uit de pers lezen. Verzekeraars kennen overigens als geen ander de kracht van publiciteit. Bij procedures gaan ze veelal tot het uiterste om niet of weinig te hoeven betalen, maar zodra er iets in de publiciteit komt, wordt er vaak wel adequaat vergoed. En dat is onrechtvaardig, ten aanzien van de gevallen waarin het niet goed loopt, maar die niet in de publiciteit komen."
 
Jan Schrijver; foto door Marjolijn Lamme
Geplaatst op 20-02-2018


Share on: