Stijgende dekkingsgraden bij pensioenfondsen

De beleidsdekkingsgraden van alle pensioenfondsen zijn in het vierde kwartaal met gemiddeld 1,9% gestegen. Hiermee komt de gemiddelde beleidsdekkingsgraad uit op 110,9%, net genoeg om bescheiden indexaties volgens het Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) mogelijk te maken.

De bedrijfstakpensioenfondsen in het algemeen en de 'Grote 5' (ABP, Bouwnijverheid, Metaal & Techniek, Metalektro en Zorg & Welzijn) in het bijzonder, lopen nog wel achter op dit gemiddelde. Van de vijf grootste fondsen heeft alleen Bouwnijverheid een dekkingsgraadniveau dat indexatie toestaat. De meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsdeelnemers moet nog genoegen nemen met pensioenaanspraken die in koopkrachtwaarde dalen. 

De actuele financiële situatie van de pensioenfondsen wordt het beste weergegeven door de nominale dekkingsgraad. Bij het ABP kwam die dekkingsgraad per eind december met 104,4% voor het eerst in jaren uit boven het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%). Hierdoor heeft dit fonds geen dekkingstekort meer. Als ook de beleidsdekkingsgraad dit niveau bereikt zijn onvoorwaardelijke kortingen voorlopig afgewend.  

De rentetermijnstructuur is in de loop van het vierde kwartaal afgevlakt. De rentes voor looptijden tot 9 jaar zijn gestegen ten opzichte van september 2017, het einde van het derde kwartaal. De rentes voor langere looptijden zijn daarentegen gedaald. Per saldo heeft de ontwikkeling van de rentes bijgedragen aan een stabilisatie van de nominale dekkingsgraden die nauwelijks verschoven. Bij de Grote 5 was de gemiddelde mutatie 0,5%. Voor de ondernemingspensioenfondsen, en voor de beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen, was de gemiddelde mutatie slechts 0,1%. De maximale stijging was 3%, bij het ondernemingspensioenfonds ORTEC. De grootste daling, van 4%, kwam voor rekening van ondernemingspensioenfonds Shell. Dit waren forse uitschieters in vergelijking tot de andere fondsen.

De 12-maands volatiliteit van de nominale dekkingsgraden daalde verder in het vierde kwartaal. Fondsen met een hogere volatiliteit hebben over het algemeen beter gepresteerd in 2017, omdat de rentes in dit jaar doorgaans stegen en de volatiliteit mede afhangt van de gevoeligheid voor renteschommelingen.

De ‘TPRA-monitor dekkingsgraden 2017-IV’ is gratis te downloaden via www.tpra.nl/publicaties.

TPRA wil het presteren en functioneren van pensioenfondsen inzichtelijk en vergelijkbaar maken. TPRA verzamelt en ordent hiervoor de informatie uit publiek beschikbare jaarverslagen, de actuariële bedrijfstechnische nota’s en continuïteitsanalyses. TPRA is opgericht door medewerkers en ex-medewerkers van MoneyView, dat al meer dan 20 jaar informatie verzamelt over financiële retailproducten en deze onderling vergelijkbaar maakt. 
Jan Schrijver; bron gegevens The Pension Rating Agency / TPRA
Geplaatst op 13-02-2018


Share on: