NVIA is tegen halveren loondoorbetalingsverplichting

De paragraaf Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid in het Regeerakkoord behoeft aanpassing. Die mening heeft de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs zojuist via een persbericht geventileerd.

De NVIA heeft ‘een alternatief Regeerakkoord’ opgesteld. "Dit plan biedt met name werkgevers binnen het midden- en kleinbedrijf meer eenduidigheid en gemak en laat het risico op arbeidsongeschiktheid niet groter worden", aldus de vereniging. Het ‘alternatieve Regeerakkoord’ is vorige week gepresenteerd tijdens een NVIA-seminar over de effecten van de beperking van loondoorbetaling op inkomensadvies. Het seminar werd bezocht door inkomensadviseurs én door vertegenwoordigers van UWV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars. 
 
De bezwaren van de inkomensadviseurs richten zich op het kabinetsvoornemen om de verplichting tot loondoorbetaling voor kleine werkgevers terug te brengen van twee naar één jaar én op het plan om de termijn van eigenrisicodragerschap voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te halveren van tien naar vijf jaar. Beide plannen maken het voor werkgevers die veel werk maken van duurzame inzetbaarheid en re-integratie minder lonend om dat te blijven doen. Terwijl dergelijk beleid juist steeds meer gemeengoed wordt, aldus de NVIA. Andersom geldt dat ‘de vervuilers’ straks minder gaan betalen dan nu het geval is. De NVIA wijst erop dat de verzuimcijfers en de instroom van arbeidsongeschikten in Nederland de laatste jaren juist substantieel zijn gedaald. 
 
Het kabinet heeft het voornemen om voor kleine werkgevers tot 25 werknemers de loondoorbetaling voor een zieke werknemer terug te brengen van twee naar één jaar. Ontslagbescherming van twee jaar blijft er wel. De verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling én voor re-integratieverplichtingen komen na één jaar ziekte bij het UWV te liggen. Kleine werkgevers gaan hiervoor een uniforme, collectieve premie betalen. 
 
Doel is werkgevers minder huiverig te maken om mensen in (vaste) dienst te nemen. "De NVIA toont begrip voor het streven om mkb’ers te ontlasten in kosten en verplichtingen die zijn verbonden aan langdurig arbeidsongeschikte  medewerkers. Maar de NVIA ziet nadelige bij-effecten, die erger zijn dan de kwaal."
 
Op de foto Kees Boer, een van de sprekers tijdens het seminar
 
Jan Schrijver; bron gegevens NVIA
Geplaatst op 26-04-2018


Share on: