Ron Gardenier (NVGA): Alles draait om data en het juist toepassen ervan

"Alles draait om data en het juist toepassen daarvan. En daarom is “data” de rode draad voor dit congres", zei NVGA-voorzitter Ron Gardenier op het NVGA-congres dat woensdagmiddag werd gehouden in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Ondanks een constructieve setting van het Verbond van Verzekeraars over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, bleek de uitrol ervan pas te starten in de zomer van 2017 en bleek deze gebruikt te worden 'om de volmachtbeloning bijna unaniem te verlagen', was een pijnpunt dat Gardenier benoemde. De schadepremie is in 2017 boven de 3 miljard gekomen (is ruim 25% schademarkt). De combined ratio is (na uitloop) teruggebracht naar minder dan 85%, zo is de verwachting. De integrale tekst van zijn toespraak treft u hieronder aan. 

Toespraak NVGA  Congres 18 april  2018
Voorzitter Ron Gardenier
 
"Beste mensen,
 
Graag heet ik u allen hartelijk welkom op ons tweejaarlijks congres op deze unieke locatie in Utrecht en fijn dat u ondanks het prachtige weer in zulke groten getale gebruik hebt gemaakt van onze uitnodiging voor dit congres. Ook een speciaal woord van dank aan alle sponsoren die hier vandaag aanwezig zijn. Wie dit zijn, kunt u zien op de banieren hier achter mij. Diverse sponsoren heeft u zojuist ook kunnen ontmoeten op het Beursplein. Mede dankzij jullie is het telkens weer mogelijk een gevarieerd programma op hoog niveau samen te stellen.   
 
Het thema van ons congres is “Volmachtdata is goud waard” en het zal u niet ontgaan zijn dat de kleur goud (nou ja gebrand goud) zelfs bij de bestuursleden tot in de dassen terug te zien is. 
• Data is het nieuwe goud, zonder kwalitatief goede data geen betrouwbare sturingsinformatie.
• Hoe bescherm ik mijn data in het kader van de nieuwe privacywetgeving en welke gegevens mag ik al dan niet opslaan?
• De wereld van nieuwe technologieën en de impact hiervan op de verzekeringsbranche.
• Ontwikkelingen in de ruimtevaarttechniek en de raakvlakken met big data, de snelheid waarmee de impact van bijvoorbeeld een tsunami bepaald kan worden
• Vereiste datakwaliteit ten bate van Solvency II,
• Maar ook data als bedreiging bijvoorbeeld door datalekken en DDos of cyberaanvallen,
• En kwetsbaarheid van bedrijven die kunnen floreren van onze data zoals Facebook maar daarmee dus ook kwetsbaar zijn wanneer zij data oneigenlijk gebruiken. 
 
Kortom alles draait om data en het juist toepassen daarvan. En daarom is “data” de rode draad voor dit congres.
 
Vandaag wordt ook voor de tweede keer de NVGA AM Innovatieprijs 2018 uitgereikt onder leiding van Jannie Benedictus, hoofdredacteur van am:, en Jorg Roodbeen, bestuurslid NVGA. Ik verklap hier niet teveel over maar dat robotisering niet meer weg te denken is uit onze samenleving dat zal duidelijk worden.
 
Bij het voorbereiden van dit congres heb ik nog even met een schuin oog gekeken naar mijn ambities bij het aantreden als voorzitter van deze vereniging twee jaar geleden. Ik wilde de rol innemen van bruggenbouwer die in staat zou zijn om waar nodig die verbinding tussen volmachtgever en gevolmachtigde te herstellen. Het was tijd om de handen weer in elkaar te slaan en het partnership de boventoon te laten voeren. Maar ben ik hierin geslaagd? En zijn wij als businesspartners hier voldoende in geslaagd. Eerlijk gezegd kan ik dit “nog” niet volmondig beamen.  
 
Dit is deels terug te voeren naar de vergaande verzakelijking van onze relatie maar ook naar de dossiers die wij het afgelopen jaar met elkaar hebben moeten slechten, waarbij de uitrol van de nieuwe VSV toch wel de meest taaie is gebleken. Daar waar in een constructieve setting met het Verbond van Verzekeraars begin 2017 al overeenstemming werd bereikt over de inhoud van de nieuwe overeenkomst, bleek dat de uitrol door Verzekeraars veelal pas startte in de zomer van 2017. Helaas bleek echter ook dat de VSV 2017 werd gebruikt om de volmachtbeloning bijna unaniem te verlagen met als belangrijkste argument een verlaging van het interne kostenniveau. Nu is het natuurlijk niet zo dat dit als een volslagen verrassing kwam, en natuurlijk begrijpen wij als ondernemers dat er in samenwerking tussen twee businesspartners sprake moet zijn van een win-win situatie, maar  de veelal eenzijdige benadering en de wijze waarop heeft kwaad bloed gezet en behoorlijke  onrust veroorzaakt in de markt. Inmiddels zijn echter de meeste VSV’s getekend en is de nieuwe VSV 2018 al in aantocht.
 
Een belangrijk speerpunt voor 2017 was  het schrijven van zwarte cijfers waarbij het behalen van een gezond rendement natuurlijk altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Wij hebben vanmorgen de resultaten van het afgelopen jaar gedeeld met onze leden en we kunnen concluderen dat 2017 een mooie beweging laat zien. Naast het feit dat het premievolume in volmacht in een verzadigde schademarkt jaar op jaar groeit en dit jaar de 3 miljard grens is gepasseerd, is ook de CRvp op het schadejaar 2017 significant verbeterd tot 75,7% op de gehele portefeuille. Dit impliceert dat wij normaliter ook inclusief uitloop ruim onder de 85% uitkomen. Zorgpunt blijft, overigens breed in de markt, het resultaat op motorrijtuigen. Uitloopverliezen als gevolg van verzwaring van dossiervoorzieningen op letsel drukken nog steeds de resultaten op het lopende boekjaar en veelal de oude schadejaren. Volledige transparantie, ook over gevormde IBN(E)R voorzieningen, en een eenduidige benadering van srvp’s en crvp’s is dan een vereiste. Uitgangspunten verschillen nog steeds per verzekeraar per branche en dit maakt sturing op o.a. pools zeer complex en praktisch onuitvoerbaar. Hier is dus nog werk aan de winkel.
 
In 2017 heeft het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten het levenslicht gezien en hebben wij allen mogen ervaren hoe het programma werkt in de praktijk. Wij kunnen in deze wel spreken van een moeizame start maar het resultaat telt en de terugkoppeling die wij nu krijgen is dat de meeste GA’s tijdig hebben aangeleverd. De kwaliteit moet nog wel naar een hoger niveau en ook de evidence is nog niet optimaal, maar het valt voor het eerste jaar zeker niet tegen. In ons meest recente GA magazine krijgen wij hierover zelfs een schouderklop van NN en Reaal. Het is nu echter zaak om door te pakken en meer uniformering aan te brengen in tijdigheid van terugkoppeling en rapportages. Een afvaardiging van NVGA-leden en verzekeraars zijn druk doende om dit verder vorm te geven. Het Accountantsprotocol is eveneens  door alle stakeholders goedgekeurd en daarmee beschikbaar voor de markt. 
 
In het dossier datakwaliteit zijn grote stappen gezet om de kwaliteit van de data in de verzekeringstechnische systemen te verbeteren. De gekozen gedisciplineerde aanpak van Verzekeraars en Gevolmachtigden heeft zeker haar vruchten afgeworpen maar het is een taai dossier dat ook in 2018 en 2019 nog veel aandacht zal vragen. Een vergaande standaardisatie van labels en velden is vereist om dit traject tot een goed einde te brengen.
 
Het dossier Sanctiewet heeft een lange doorlooptijd gehad maar ook dit weerbarstige dossier heeft als resultaat een leidraad Sanctiewetgeving opgeleverd die gesteund wordt door het Verbond van Verzekeraars.
 
Het dossier AVG/GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation) vraagt momenteel veel van onze aandacht. Dit onderwerp staat vanmiddag dan ook prominent op de congresagenda dus laat ik voor nu rusten
 
Als laatste dossier noem ik nog graag Vakbekwaamheid,  toch wel ons paradepaardje van 2017. 
Op 1 september hebben wij in het kader van het zelfreguleringstraject vakbekwaamheid een nieuwe opleiding geïnitieerd, in samenwerking met NIBE SVV en is het Register Gevolmachtigd Agent bij de SAR in het leven geroepen. 
De eerste groep cursisten heeft de nieuwe opleiding inmiddels gevolgd en met goed gevolg  het examen afgelegd. Het Register is met meer dan 500 inschrijvingen een groot succes te noemen.  In het kader van PE en PA zullen wij in samenwerking met businesspartners dit jaar al workshops aanbieden om de deskundigheid en vakbekwaamheid te waarborgen.
 
Last but not least en inmiddels breed in de markt bekend hebben wij de afgelopen periode hard gewerkt aan het vormgeven van een Position Paper Volmacht 2018. Ons laatste paper dateert uit 2012 en wanneer wij alle ontwikkelingen in ogenschouw nemen en in perspectief plaatsen dan was het ook noodzakelijk om onze visie voor de toekomst aan papier toe te vertrouwen. Het behoeft nl. geen betoog dat het verzekeringslandschap de komende jaren fundamenteel zal veranderen en bekend is dat de keten in de financiële dienstverlening steeds complexer wordt en eisen vanuit wet- en regelgeving steeds belangrijker worden.
Om voldoende draagvlak te creëren hebben wij voor aanvang gesprekken gevoerd met het Verbond van Verzekeraars (die momenteel samen met haar leden ook een beleidsplan ontwikkelt voor het volmachtkanaal), de toezichthouders AFM en DNB en afvaardigingen van de RvB’s van de drie grote volmachtverzekeraars NN/DL, a.s.r. en Vivat en hebben wij deze als input gebruikt voor ons Position Paper. In ons laatste bestuurlijk overleg met het Verbond van Verzekeraars hebben wij de contouren van ons paper gedeeld en heeft ook Leo de Boer de contouren gepresenteerd van het beleidsplan Volmacht. Vanzelfsprekend een belangrijk ijkpunt om te toetsen of de visie voor de toekomst in belangrijke mate overeenkomt.
 
Het document  heeft als titel gekregen ‘Fundament voor een duurzame toekomst’ waarbij het onze ambitie is om een paradigmaverschuiving te faciliteren van ‘veiligheid’ naar ‘veiligstellen’. 
Ons paper kent 5 thema’s, vijf programma’s: (start presentatie)
• Keuze Verzekerd
• Gecertificeerde zekerheid
• Coöperatieve keteninnovatie
• Duurzaam verbonden
• Waardevol belonen
 
Het spreekt voor zich dat onze agenda van 2018 voor een belangrijk deel gedomineerd zal worden door de uitwerking en implementatie van ons Position Paper, waarin feitelijk alle belangrijke dossiers geborgd worden en waar wij vanzelfsprekend ook een beroep zullen doen op u als onze businesspartner om samen onze duurzame toekomst vorm te geven.
 
Beste mensen, hier wil ik het voor nu graag bij laten. Ik wens u een mooie inspirerende middag toe en hoop u op een later moment te kunnen spreken. Ik geef nu graag het woord terug aan onze dagvoorzitters Arie van den Berg en Marcel van Loon.
Dank u wel voor uw aandacht."
Jan Schrijver
Geplaatst op 18-04-2018


Share on: