Onderzoek naar gebruik lasers tegen ganzenoverlast

De overlast van ganzen in de landbouw kan worden aangepakt met de inzet van lasers. Dat is het resultaat van een landelijke proef naar de effecten van de agrilasers, die zijn ontwikkeld door het Delftse bedrijf Bird Control Group.

De gewassen van Nederlandse agrariërs hebben veel te lijden onder de overlast van ganzen. Het gaat daarbij met name om de grauwe gans, de kolgans en brandgans. Alleen al in de eerste helft van 2016 ging het om 75.000 hectare beschadigde landbouwgrond. Voor boeren betekende dat een extra kostenpost van 16,3 miljoen euro. Over dat hele jaar keerde de overheid ruim 21 miljoen euro uit ter compensatie. Dat gebeurt via het B12-Faunafonds. De overheid wil dit bedrag de komende jaren fors terugdringen.
 
Om die reden hebben Altenburg & Wymenga en Sovon Vogelonderzoek Nederland de afgelopen maanden onderzocht wat de effectiviteit is van de inzet van Nederlandse lasertechnologie uit Delft. De Agrilaser Autonomic is ontwikkeld door Bird Control Group, in samenwerking met de TU Delft, en wordt in meer dan 75 landen succesvol toegepast om vogels te verjagen. Onder meer in de luchtvaart, olie- en gaswinning, vastgoedsector en de landbouw.
 
De onderzoekers concluderen dat een vaste laser-opstelling leidt tot een significante daling van het aantal ganzen bij landbouwgrond, met name in de zomermaanden. Tijdens het testen van de Agrilaser-apparatuur in Friesland, Noord-Holland en Overijssel vloog ruim 90 procent van de ganzen op en twee derde zelfs helemaal weg. Van alle ganzensoorten reageert 66 procent binnen enkele seconden op de laser, 21 procent doet er 5 tot 30 seconden over, 6 procent binnen een minuut en 7 procent nog iets langer dan dat.

Van gewenning is volgens de onderzoekers geen sprake. De proef wijst uit dat ganzen ook na herhaalde beschijning een snelle respons laten zien. “Het onderzoek bevestigt wat wij al jaren van onze gebruikers horen”, vertelt Steinar Henskes, directeur van Bird Control Group. “Bij het veilig en duurzaam verjagen van vogels is gewenning juist één van de grootste uitdagingen. Daar gaat het meestal mis bij conventionele technieken zoals knalapparaten, vliegers en de ouderwetse vogelverschrikker. Apparaten die werken op basis van geluid geven bovendien veel overlast voor de omgeving. Vogels ervaren de Agrilaser Autonomic als een fysiek gevaar. Dat spreekt het overlevingsinstinct van het dier aan, waardoor het onmiddellijk op de vlucht slaat.”

Volgens de studie zijn agrariërs met één Agrilaser Autonomic in staat om 100 hectare landbouwgrond te beschermen tegen ganzenoverlast. Stel dat deze laser-oplossing van Bird Control Group zou zijn ingezet in combinatie met conventionele verjaging voor de ruim 75.000 hectare die in de eerste helft van 2016 werd beschadigd, dan had het B12 Faunafonds tussen de 7 en 10 miljoen euro kunnen besparen aan schade-uitkeringen.
 
Met de inzet van de Nederlandse laseroplossing kan de schade die ganzen elk jaar aanrichten dus flink worden beperkt. De onderzoekers wijzen daarbij wel op de rol van de overheid om een ruimtelijke strategie te ontwikkelen voor ganzen. Alleen dan kunnen de dieren worden verjaagd naar gebieden waar ze agrariërs niet tot last zijn. In Friesland bestaan deze zogeheten ganzenfoerageergebieden al, maar die functioneren nog niet voldoende. ‘Verjaging naar opvanggebieden kan alleen effectief zijn als die voldoende aantrekkelijk voedsel bieden aan de ganzen en er daar geen verjaging is’, aldus de onderzoekers in het rapport.
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Bird Control Group
Geplaatst op 16-05-2018


Share on: