Verlenging beslistermijn voor schademelders Groningen

Bij 5.400 schademelders landt vanaf vandaag een brief van de TCMG op de mat. Daarin staat dat de beslistermijn voor de afhandeling van hun schademelding formeel tot vijftien maanden wordt verlengd. Een vervelende boodschap die mogelijk voor extra onzekerheid zorgt. Juist voor deze groep is daarom de Stuwmeerregeling voorgesteld.

In de brief staat dat de TCMG niet in staat is om de beslistermijn van vijftien maanden te halen die aanvankelijk is bekend gemaakt nadat op 19 maart 2018 de aanvraag bij TCMG binnenkwam. Sindsdien is circa de helft van deze aanvragen afgehandeld. Maar voor de andere helft is dat niet gelukt. Zij maken onderdeel uit van het stuwmeer van niet-afgehandelde schademeldingen. Begin juli ontvangen de schademelders een aanbod vanuit de Stuwmeerregeling die verwacht wordt te zijner tijd in te gaan. Met dat aanbod verwacht TCMG het overgrote deel van aanvragers te kunnen helpen aan een snellere schadeafhandeling.


De meeste van deze schademeldingen zijn overigens al wel in een verdere fase van de reguliere schadeprocedure. Het deel dat al een adviesrapport heeft, is het dichtst bij een besluit. Daarom is voor hen een verlenging van de beslistermijn van zes maanden gesteld. Voor de groep die al een schadeopname heeft gehad is dat twaalf maanden. Voor 2.100 schademelders is er nog geen schadeopname geweest en voor hen is de verlenging het langst: vijftien maanden.


De schadeafhandeling onder TCMG verkeert in een bijzondere situatie en er is ook sprake van overmacht. Dat is de reden waarom de beslistermijn moet worden verlengd. Hoewel dat geen prettige boodschap is, is het wel zo duidelijk. Daarbij, als de beslistermijn niet verlengd wordt, is de kans op ingebrekestellingen aanwezig. De procedure die hierbij komt kijken, vergt extra mankracht van TCMG en houdt een groot risico in op juist een vertraging in de schadeafhandeling.


De verlenging van de beslistermijn met 6, 12 of 15 maanden is overigens geen doel als het gaat om voortvarendheid. Juist met de Stuwmeerregeling en de andere maatregelen voor versnelling van de schadeafhandeling wordt gestreefd naar veel kortere termijnen om besluiten te kunnen nemen over aanvragen. Zonder stuwmeer is het naar verwachting mogelijk om in de praktijk binnen 3 tot 6 maanden een besluit te kunnen nemen over een aanvraag.

Bron informatie: TCMG
Geplaatst op 13-06-2019


Share on: