Van Nieuwenhuizen wil verkeersslachtoffers in 2050 terugbrengen tot nul

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in een brief aan de tweede kamer laten weten dat zij het aantal verkeersslachtoffers wil terugbrengen tot nul in 2050.

Om dit doel te bereiken is het belangrijk om als wegbeheerder goede statistieken en onafhankelijke onderzoeken beschikbaar te hebben. Op verzoek van Rijkswaterstaat doet de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) daarom jaarlijks een onafhankelijk verdiepend onderzoek naar de dodelijke ongevallen op de rijkswegen. Deze onderzoeken zijn bedoeld om lering uit te trekken en om verbeteringsmaatregelen door te voeren, die de kans op dergelijke dramatische ongelukken moet verkleinen.

In de rapporten over 2015 en 2016 constateerde de SWOV dat een belangrijke oorzaak voor een aanrijding het gedrag van de weggebruiker is. De ernst van de afloop van het ongeval werd, volgens dezelfde rapporten, voor een belangrijk deel bepaald door de inrichting van de berm. In het rapport over 2017 komt de SWOV opnieuw tot die conclusies.
 

Reeds in gang gezette acties 
Al sinds de start van het programma Meer Veilig (in 2005) vormt het veiliger inrichten van bermen, door het aanbrengen van kantverharding en het verwijderen dan wel afschermen van obstakels, een belangrijk onderdeel van de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen op het hoofdwegennet. Gelet op de uitkomsten van verschillende onderzoeken sindsdien, is in 2016 besloten om deze aanpak te continueren en 30 miljoen euro extra te reserveren voor het vervolgprogramma Meer Veilig1. Hierbij is gekozen om het programma, dat eerder ook andere typen maatregelen bevatte - zoals maatregelen op kruisingen - nu te focussen op het stapsgewijs veilig inrichten van bermen.

Rijkswaterstaat werkt momenteel hard aan de uitvoering van dit programma. Voor 390 van de 1.400 in 2016 geïnventariseerde locaties met obstakels in obstakelvrije zones op autosnelwegen zijn maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de nu beschikbare middelen en op de kansen bij het combineren met andere projecten. 110 van de 390 maatregelen zijn in uitvoering of gerealiseerd. Het overige deel is in voorbereiding en zal voor 2022 in uitvoering worden genomen.

Daarnaast bereidt Rijkswaterstaat maatregelen voor die moeten leiden tot een veiligere inrichting van bermen op rijks-N-wegen. Hiervoor heeft dit kabinet 50 miljoen euro ter beschikking gesteld, waarvan 25 miljoen euro voor het veiliger maken van rijks-N-wegen en 25 miljoen euro voor provinciale N-wegen (op basis van cofinanciering). De uitvoering van de maatregelen op rijks-N-wegen start in 2020. 


Het gedrag van de weggebruiker in relatie tot alcohol- en drugsgebruik, afleiding en een te hoge rijsnelheid zijn ook aandachtspunten in het strategisch plan verkeersveiligheid. Daarom worden landelijke campagnes georganiseerd, zoals de MONO- en Bob-campagne die inspelen op afleiding en het gebruik van alcohol in het verkeer. In september wordt de MONO-campagne verbreed. De campagne richt zich onder meer op maatregelen van werkgevers zodat medewerkers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
 

Tot slot 
Minister Cora van Nieuwenhuizen: "Verkeersongevallen met een dodelijke afloop zijn nog steeds een harde realiteit op ons wegennet en dit betreur ik ten zeerste. Het persoonlijk leed dat door dodelijke ongevallen wordt aangericht valt niet te onderschatten. Zoals u weet streef ik naar nul dodelijke verkeersslachtoffers in 2050. Het jaarlijkse onderzoek van de SWOV naar dodelijke ongevallen op de rijkswegen helpt om dat doel dichterbij te brengen en biedt zinvolle informatie voor het gesprek met uw Kamer over de veiligheid op de rijkswegen. Voortaan zal ik u daarom jaarlijks informeren over de uitkomsten van dit onderzoek."


Zie eerdere berichtgeving over het SWOV rapport van de datum 6 augustus
Geplaatst op 07-08-2019

< VorigeVolgende >


Share on: