Bouwsector doet dringende oproep: Wij rekenen op u!

AFNL heeft samen met een aantal brancheorganisaties alle gemeenten, provincies en waterschappen een dringende oproep gedaan om reguliere projecten, die niet vergunningsplichtig zijn of geen impact hebben op het stikstofprobleem, gewoon te laten doorgaan of te hervatten. “Niet alles kan”, maar wat kan moet doorgaan.

Op woensdag 25 september jl. heeft de Commissie Remkes haar rapport “Niet alles kan” inzake de stikstofproblematiek aan Minister Schouten van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit aangeboden. De Commissie is ingesteld om een oplossing te bieden voor de acute gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake de toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lokale en regionale overheden hebben als gevolg van die uitspraak een fors aantal lopende projecten, aanbestedingen en vergunningverleningen stilgelegd. Het rapport biedt die oplossing niet en bevat louter aanbevelingen aan het Kabinet. Bouw- en infraprojecten kunnen vooralsnog niet worden opgestart of hervat worden. 

Het mag duidelijk zijn dat dit voor een sector, die zich met moeite hersteld heeft van de recente economische crisis, wederom een enorme terugslag betekent. Hiernaast heeft de sector tevens te maken met de PFAS-problematiek (Zeer Zorgwekkende Stoffen die in grond voorkomen), als gevolg waarvan al bijna een miljard minder aan omzet op de markt gekomen is. 

Helaas blijkt de stillegging van werken, aanbestedingen en vergunningstrajecten zich niet te beperken tot projecten die direct door de uitspraak van de Raad van State worden geraakt. Uit angst voor onbedoelde fouten, gebrek aan kennis of onwetendheid blijken er overheidsinstanties te zijn die ook stoppen met projecten waar de stikstofproblematiek helemaal niet of nauwelijks een factor van betekenis is. Zo zijn er al talloze voorbeelden van reguliere onderhoudsprojecten aan infrastructuur die niet doorgaan, alsook van vergunningsaanvragen voor aan- en uitbouw aan de eigen woning die niet in behandeling worden genomen. 

De orderportefeuilles van de leden van de Aannemersfederatie Nederland slinken angstwekkend snel en ook het aantal aanvragen voor toekomstige aanbestedingen neemt exponentieel af. De eerste signalen van bedrijven in moeilijkheden zijn er al, faillissementen lijken onafwendbaar en een verdere uitholling van het deskundige arbeidspotentieel in de branche kondigt zich aan. En dat in een tijd, waarin we als land voor gigantische uitdagingen staan om te voldoen aan de vraag naar huisvesting, mobiliteit, energietransitie. 

De bouwbedrijven zullen zich tot het uiterste inspannen om de lacune waarin het rapport “Niet alles kan” van de Commissie Remkes niet voorziet, zo spoedig en adequaat mogelijk te laten invullen door de landelijke politiek. De sector is er intussen bij gebaat om de projecten en werken die geen of beperkte stikstofuitstoot produceren op lokaal en regionaal niveau wél te laten plaatsvinden. 
 
Wij rekenen op u!
Niet alleen om te voorkomen dat gezonde veelal lokaal gevestigde bedrijven en hun werknemers de dupe worden van onnodige stagnatie. Maar, ook om de realisatie van de eerdergenoemde ambities in ons land op gang te houden, zodat bouwbedrijven kunnen bouwen én kunnen voldoen aan de geldende richtlijnen. 

Namens Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, Cumela Nederland, MKB Infra, Vereniging van Waterbouw en Branchevereniging VHG.
 

 
Geplaatst op 03-10-2019


Share on: