Ledenvergadering NVGA dit jaar in teken van verharde markt

Op donderdag 16 januari was de ledenvergadering van de NVGA. De drukbezochte vergadering vond ditmaal plaats in evenementenlocatie Mereveld in Utrecht. De belangrijkste onderwerpen waren de verharde markt, die met name op Brand heeft geleid tot massaal opgezegde polissen, significante en soms onrealistische premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en de krimpende capaciteit.


Beste leden, 

Mede namens mijn collega-bestuursleden heet ik u van harte welkom.
Als eerste maak ik nog graag gebruik van de gelegenheid om u allen een mooi, succesvol maar vooral gezond 2020 toe te wensen en hef ik straks graag het glas met u op een succesvol nieuw volmachtjaar.
Beste leden, ook dit jaar is toch weer een bijzonder jaar; wij bestaan namelijk 60 jaar en zijn krachtiger dan ooit. Op 11 september gaan wij dit vieren met een feest waar onze partners en ook businesspartners voor worden uitgenodigd, noteer deze datum alvast in uw agenda. 

Maar ook de ledenvergadering van vandaag heeft wel een bijzonder tintje omdat wij helaas afscheid gaan nemen van twee oudgedienden in het bestuur (niet in leeftijd uiteraard): Marcel van Loon en Michael de Nijs die beiden ontzettend veel hebben betekend voor de vereniging over een reeks van jaren. Ik kom hier vanzelfsprekend tijdens de ledenvergadering nog op terug.
Het jaar dat wij zojuist achter ons gelaten hebben is het jaar gebleken van de verharde markt, waar dit met name op Brand heeft geleid tot massaal opgezegde polissen, significante en soms niet realistische premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en krimpende capaciteit. Onverzekerbaarheid is één van de meest besproken topics van het laatste kwartaal 2019. De klant centraal stellen, toch ook een belangrijk thema bij onze Verzekeraars, lijkt ver weggezakt en heeft plaats gemaakt voor het verzekeren van objecten en hoedanigheden waarbij geen rekening meer wordt gehouden met de klant die hierachter zit. Dit alles als gevolg van een gewijzigde risk appetite en de noodzaak van minder volatiliteit.
 
Verzekeraars hebben elkaar hierin versterkt en het beleid is dan ook veelal overeenkomstig met als gevolg grote groepen klanten die niet dan wel slechts deels verzekerd kunnen worden via de Nederlandse markt. Wij zijn dan ook van mening dat hier slechts ten dele sprake is van onverzekerbaarheid maar dat het veel meer gaat over verzekerbereidheid. Gevaar dat op de loer ligt is dat deze markt verschuift naar het buitenland en dat is volgens mij slecht voor Nederland. Daarom evident dat de NVGA doorgaat met het aantrekken van nieuwe spelers voor de Volmachtmarkt.
 
Dan, zoals gebruikelijk, een korte terugblik op de bereikte resultaten in het afgelopen verenigingsjaar:  
Ik moet u eerlijk bekennen, 2019 was een heftig jaar. Daar waar in 2018 veel tijd en energie gestoken moest worden om overeenstemming te bereiken met het Verbond van Verzekeraars over de borging van de AVG in een artikel in onze VSV, daar konden wij in 2019 onze borst nat maken om overeenstemming te bereiken over de volledige VSV 2019 met als voornaamste struikelblokken, data in combinatie met data eigendomschap en een wat ons betreft noodzakelijk artikel inzake wederkerigheid om daarmee onze positie te versterken. 
 
Het kan en mag namelijk niet zo zijn dat eenzijdig bepalingen worden opgelegd danwel volmacht vergoedingen worden gewijzigd zonder hierover met elkaar in gesprek te gaan en over en weer gelijke rechten te hebben. Uiteindelijk, na heel veel pogingen om tot elkaar te komen, hebben wij in december moeten concluderen dat wij geen overeenstemming konden bereiken op dit weerbarstige dossier. En vanzelfsprekend voelt dit niet goed want dit is de eerste keer in 15 jaar dat wij geen gezamenlijk gedragen VSV kunnen uitbrengen naar de markt. 

Onze inzet is echter steeds geweest het borgen van een toekomstbestendig volmachtkanaal en vanuit die overtuiging hebben wij uw belangen zo goed als mogelijk behartigd.
Gezien het belang van dit dossier zal Patrick, als portefeuillehouder, u in detail nader informeren en zullen wij ook uitgebreid stilstaan bij de gevolgen hiervan en de vragen die dit wellicht bij u oproept.
Ook zal Patrick een toelichting geven op de verschillen tussen de NVGA-volmachtovereenkomst en het Verbondsdocument.
 
Andere dossiers die veel aandacht van de portefeuillehouders hebben gevraagd zijn het project datakwaliteit en daarmee samenhangend de oprichting van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen, de door de DNB uitgebrachte Good Practice waar wij in een consultatieronde ook een bijdrage hebben mogen leveren, het gezamenlijk als Verbond en NVGA vormgeven en op zeer korte termijn presenteren van de resultaten van de volmachtmarkt vanuit de werkgroep toekomstbestendige volmachtketen en het aantrekken van risicodragers voor de volmachtmarkt. 
 
Vanzelfsprekend zijn wij voor de bereikte resultaten afhankelijk van veel leden die participeren in de diverse commissies. Daarom namens het bestuur: dank jullie wel voor jullie bijdrage in 2019 en wij hopen dat wij ook in 2020 weer op jullie mogen rekenen.
 
Het afgelopen jaar hebben wij zoals hiervoor gemeld succes behaald om alternatieve risicodragers naar ons toe te trekken. Een lange adem was nodig maar uiteindelijk telt het resultaat: Rhion en Maas Lloyd, twee mooie spelers die exclusief voor ons kanaal hebben gekozen. Wij blijven echter doorgaan met het aantrekken van capaciteit, want dit is echt nodig. Wij hebben ons als Vereniging tot doel gesteld om ook in 2020 nieuwe risicodragers voor de volmachtmarkt aan te trekken.
 
In de samenwerking met onze businesspartners is er gelukkig ook veel positief nieuws te melden en zijn er veel dossiers waar wij samen optrekken om het maximale resultaat te bereiken zoals Datakwaliteit, KBC, Fraude en een gezamenlijke presentatie van volmachtresultaten met transparantie waar mogelijk. Deze punten maken ook onderdeel uit van het Deltaplan Volmacht waar Richard Weurding en ondergetekende u tijdens de marktdag 2019 van de contouren deelgenoot hebben gemaakt.
Vandaag zal Arie zoals gebruikelijk aandacht besteden aan de resultaten van onze leden, maar voor de presentatie van de marktcijfers en de cijfers van onze leden wordt vanaf nu gebruik gemaakt van dezelfde bron, dus niet langer ruis op de lijn op dit punt. In zijn algemeenheid kan ik al wel melden dat de stijgende trend in volume en rendement van 2018 doorzet in 2019. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws waar wij oprecht trots op mogen zijn. 
 
Zoals al vaak door mij gezegd is een positieve score op het Werkprogramma Risicobeheersing en een goed rendement van groot belang voor de toekomst van het volmacht bedrijf. En daarom blijven wij werken aan een verbetering van het Werkprogramma en heeft verbetering van de datakwaliteit absolute prioriteit. Het is dan ook van groot belang dat de uniforme inrichting van de volmachtketen gezamenlijk met verzekeraars daadkrachtig wordt opgepakt en dat wij hier samen met u onze verantwoordelijkheid nemen en participeren in dit project.
 
De bereikte resultaten die ik zojuist heb toegelicht zijn vanzelfsprekend een op een te herleiden naar de vijf pijlers van ons Position Paper en wij kunnen dan ook oprecht tevreden zijn met de voortgang. Toch moeten wij ook concluderen dat met name op het onderdeel Cooperatieve Keteninnovatie wij nog niet de gewenste resultaten hebben geboekt. Het gebruik en delen van data is een zeer gevoelig thema gebleken en wij hebben hier dan ook besloten om voorlopig andere keuzes te maken. Jorg zal u daar straks nog nader over informeren. De overige bestuursleden zullen straks ook de voortgang op de andere pijlers toelichten. 

Als laatste wil ik nog even stilstaan bij een wellicht soms onderbelichte maar niet minder belangrijke taak van onze vereniging en dat is het creëren van ontmoetingsmomenten met collega’s in onze branche, waaronder onze netwerkreis die het afgelopen jaar in Nederland plaatsvond en vanwege de gekozen locatie kon rekenen op een warme belangstelling van Verzekeraars en leden. Maar ook de marktdag, ons congres, de ledenbijeenkomsten en eendaagse events zijn momenten waar wij elkaar ontmoeten, ervaringen delen en ook waar nodig elkaar de hand vasthouden dan wel een helpende hand toereiken. Wij merken echter dat vanuit de toezichthouder de druk op het organiseren van dergelijke events toeneemt en wij zijn ons zeer bewust van het feit dat er strikte regels vanuit de Bgfo gelden waar wij als vereniging en ook u als individu en bestuurder zich aan dient te houden.

Als bestuur zijn wij dan ook regelmatig in gesprek met onze toezichthouder omdat wij het belangrijk vinden om de geldende spelregels te respecteren maar ook om het belang van elkaar ontmoeten in een andere setting nader toe te lichten en te onderstrepen.  Wij moeten dan ook zeker niet verkrampt raken maar  zoeken wel het commitment van deze partijen omdat dat van belang is voor de duurzaamheid van ons vorm van distributie.

Graag gaan wij dan ook later vanmiddag met u hier verder over in gesprek om ook uw mening hierover te vernemen.
Rest mij voor nu om u mooie en inspirerende middag en avond toe te wensen en verklaar hiermee deze Ledenvergadering voor geopend. 
 
Geplaatst op 17-01-2020

Volgende >


Share on: