Achmea boekt operationeel resultaat van 630 miljoen euro

In uitzonderlijke omstandigheden boekt Achmea solide prestaties over 2020 en boekt een operationeel resultaat van 630 miljoen euro.

 • Premiegroei bij Schade & Inkomen en Internationale activiteiten, beheerd vermogen met 41% gestegen tot €227 miljard
 • Digitaliseringstrategie en inzet medewerkers resulteren in onverminderd goede klantbediening
 • Robuuste solvabiliteit van 208% en solide liquiditeitspositie
 • Resultaat Schade & Inkomen gestegen; combined ratio verbeterd naar 92,9%
 • Resultaat Pensioen & Leven beïnvloed door impact Covid-19 op financiële markten
 • Resultaat Zorg per saldo positief door:
  • Hogere ziekenhuiskosten Covid-19 en €1 miljard continuïteitsbijdrage aan de zorg
  • Overheidsbijdrage catastroferegeling en afname reguliere, planbare zorg
 • Vanuit onze coöperatieve identiteit brede maatschappelijke meerwaarde geleverd
 
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:
“De Covid-19 pandemie stelt de samenleving al geruime tijd op de proef en helaas laat het einde daarvan nog op zich wachten. De pandemie raakt iedereen, waardoor we ons snel hebben moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit met onzekerheden rond werk, gezondheid en sociale contacten. De noodzakelijke maatregelen zetten dat wat tot voor kort normaal was, stevig onder druk. En tóch was het ook een hoopvol jaar. De samenleving toont als geheel veerkracht en het belang van saamhorigheid is eens te meer evident. En hetzelfde geldt voor onze 14.000 medewerkers die vanuit huis werkend onverminderd zijn doorgegaan met onze missie: bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.
 
Onze coöperatieve identiteit vormt de basis voor vele initiatieven. Zo riepen we de farmaceutische sector op om samen te werken in de strijd tegen Covid-19. In Nederland heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis circa €1 miljard bijgedragen om de continuïteit van de zorg te borgen en kunnen collega’s met een achtergrond in de zorg bijspringen in de zorg.

Ondanks de uitdagende omstandigheden hebben we op tal van strategisch belangrijke gebieden een mooie groei gerealiseerd van onder meer premieomzet en inkomsten. Zo verwelkomden onze merken Centraal Beheer, Interpolis en FBTO het afgelopen jaar veel nieuwe klanten die hebben gekozen voor de beste online dienstverlening. Onze strategie van verregaande digitalisering resulteert daarmee naast vooral een hoge waardering van onze klanten in een toename van de premieomzet, zowel in de particuliere als de zakelijke markt. Ook internationaal zetten we groots in op online service aan onze klanten, waarmee we vorig jaar overall een groei van de premieomzet van 4% realiseerden bij Schade & Inkomen.

Centraal Beheer APF is vorig jaar sterk doorgegroeid dankzij het vertrouwen en de toetreding van diverse nieuwe werkgevers en pensioenfondsen. Centraal Beheer APF is één van de grootste APF’en in beheerd vermogen en marktleider gemeten naar het aantal aangesloten pensioenfondsen, werkgevers en (actieve) deelnemers. Achmea Pensioenservices heeft in 2020 twee grote nieuwe klanten aangetrokken: het ondernemingspensioenfonds Ahold Delhaize en Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. Beide fondsen worden vanaf 1 januari 2022 aangesloten. Daarnaast is samen met pensioenfonds PGB, serviceprovider InAdmin Riskco overgenomen waarmee we een nieuw platform opzetten voor het pensioen van de toekomst. Hiermee wordt de verwachte afname van de premieomzet bij Pensioen & Leven meer dan gecompenseerd, waardoor we per saldo groeien in premieomzet in 2020.

Ook ons vermogen onder beheer is gegroeid naar €227 miljard, mede dankzij een groter aantal klanten voor Achmea Investment Management. Dit werd verder gestuwd door positieve rendementen voor onze klanten ondanks de turbulentie op de financiële markten. In 2020 is het beheerd vermogen in vastgoed en hypotheken gestegen tot €37 miljard, onder meer door een uitbreiding van bestaande mandaten van klanten.
 
Ondanks de enorme impact van Covid-19, realiseren we over 2020 een solide jaarresultaat. Nagenoeg alle bedrijfsonderdelen hebben een omzetgroei gerealiseerd, waarbij we profiteren van strategische keuzes uit het verleden en investeringen in digitalisering en online dienstverlening. Door de breedte van onze dienstverlening heeft de pandemie op vele manieren effect op onze resultaten.

Bij Zorg zijn de gestegen kosten rond Covid-19 en de verstrekte continuïteitsbijdragen op basis van het huidige inzicht deels gecompenseerd door een bijdrage vanuit de wettelijke catastroferegeling. In combinatie met een lagere reguliere zorgvraag heeft dit geleid tot een hoger resultaat en hogere reserves. In de premiestelling voor 2021 heeft Achmea €136 miljoen ingezet uit de reserves om de stijging van de zorgpremies af te remmen. Ook in de toekomst zal bij de vaststelling van de zorgpremies jaarlijks worden overwogen om kapitaal in te zetten om de stijging van de zorgpremies te dempen.
 
Bij Schade & Inkomen is de schadelast gestegen bij onder meer evenementen- en annuleringsverzekeringen. Daar staan lagere schades rond mobiliteit en wonen tegenover. Dit resulteert per saldo in een afgenomen schadelast en - in aanvulling op verdere operationele verbeteringen - in een hoger resultaat. Tegelijkertijd hebben we onze bedrijfskosten met 2% verlaagd en is ook het aantal arbeidsplaatsen in Nederland afgenomen. Onzekere ontwikkelingen op de financiële markten in met name de eerste helft van vorig jaar verlaagden ons beleggingsresultaat. Met onze onverminderd robuuste solvabiliteit van 208% blijven we voor onze klanten en partners een solide partner voor de toekomst.

De solide prestaties en groei van 2020 leggen het fundament voor verdere groei en voortzetting van de belangrijke maatschappelijke rol van Achmea voor klant en samenleving. Een rol die verder vorm zal worden gegeven, nadat ik mijn functie als voorzitter in de Raad van Bestuur in april 2021 heb neergelegd. Na een periode van zeventien jaar in de Raad van Bestuur en twaalf daarvan als voorzitter draag ik mijn functie over aan de huidige vicevoorzitter in de Raad van Bestuur, Bianca Tetteroo. Dit doe ik met veel vertrouwen in haar als een zeer professioneel, deskundig en bovenal betrokken bestuurder. Een benoeming waar ik trots op ben en die bovendien voortkomt uit de eigen organisatie.

Tijdens de aankomende Algemene Vergadering op 13 april treden tevens de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) Aad Veenman en RvC-lid Mijntje Lückerath aan het eind van hun termijn af. Jan van den Berg volgt Aad Veenman per die datum op als voorzitter van de RvC. Veenman is twaalf jaar lid van de Raad van Commissarissen van Achmea en de laatste vierenhalf jaar fungeerde hij als voorzitter. Achmea is hem bijzonder dankbaar voor zijn grote inzet gedurende de afgelopen twaalf jaar. Als toezichthouder heeft hij zich met veel tijd, energie en daadkracht ingezet voor onze coöperatieve groep. Mijntje Lückerath is tien jaar als lid van de Raad van Commissarissen verbonden geweest aan Achmea en wij zijn ook haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange, waardevolle bijdrage. Mede namens de Raad van Bestuur wens ik hen allebei een mooie toekomst.
 
Met de benoeming van Bianca Tetteroo en Jan van den Berg is de continuïteit van bestuur en toezicht meer dan gewaarborgd en de leiding van Achmea in zeer goede handen. Achmea zal zich blijven inzetten om van meerwaarde te zijn voor klant en samenleving, zoals dat van een bedrijf met een coöperatieve identiteit mag worden verwacht. In samenwerking met onze klanten, collega’s, partners en kapitaalverschaffers zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Nu en in de toekomst.

U kunt hier de mediapresentatie inzien van Achmea.
Geplaatst op 12-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: