Toespraak Ron Gardenier op de ledenvergadering van de NVGA

Woensdag 14 april was de jaarlijks ledenvergadering van de NVGA. Voor de eerste keer in 61 jaar is de vergadering online georganiseerd en opgenomen in een studio in Dordrecht. Voorafgaand aan de opening van de vergadering werd zoals ieder jaar een toespraak gehouden door voorzitter Ron Gardenier.

Beste leden,
 
Mede namens mijn collega-bestuursleden heet ik u van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering. De eerste ALV in 61 jaar die digitaal plaatsvindt. Afgelopen jaar bleek onverwacht een memorabel jaar. Een jaar waarin wij ook onszelf opnieuw hebben uitgevonden en een jaar met vele eerste keren. 

De eerste keer dat wij een jubileum ongevierd aan ons voorbij moesten laten gaan. De eerste keer dat wij geen marktdag of congres konden organiseren. En ook de eerste keer dat onze vergaderingen en ledenbijeenkomsten op afstand moesten plaatsvinden. Daar waar onze verenigingszin zich normaal gesproken kenmerkt door de ontmoetingen die we door het jaar heen hebben, bleef het nu angstvallig stil. Dat is iets dat wij niet gewend zijn en wat het nodige aanpassingsvermogen van ons allen heeft vereist. Wij hopen vurig dat we onze zo gewaardeerde samenkomsten na de zomer mogen hervatten, te beginnen met het jubileumfeest. 
Wij hebben allen ook de nodige veranderingen doorgemaakt op onze kantoren. Plots werden we genoodzaakt om vanuit huis te werken. Deze toch wel enorme aanpassing is voor vrijwel al onze leden uitzonderlijk goed verlopen. Na het inregelen van een aantal essentiële zaken konden de werkzaamheden onverminderd doorgang vinden en werden sociale activiteiten op afstand al snel ontplooid. Mijn complimenten voor uw vindingrijkheid en doorzettingsvermogen. Ik verwacht dat wij in de toekomst, na Corona, over zullen gaan op een hybride model waarin de voordelen van thuis- en op kantoor werken optimaal op elkaar afgestemd zullen worden.
Gelukkig mogen wij concluderen dat de verzekeringsbranche tot op heden weinig gevolgen van de Coronacrisis heeft ondervonden in haar resultaten. Onze groei zet onverminderd door en ook dit jaar schrijven we opnieuw mooie zwarte cijfers. Het totale premievolume van de sector Schade en Inkomen NVGA en niet NVGA leden in volmacht stijgt in 2020 met ruim 3% en komt daarmee uit op ruim 4 miljard euro. 

Arie van den Berg zal later tijdens deze vergadering zoals gebruikelijk de kerncijfers van de NVGA leden met u doornemen en eind deze week zal ook de marktrapportage die wij gezamenlijk met verzekeraars uitbrengen gepresenteerd worden. 
De markt heeft tijdens deze Coronaperiode een opvangregeling weten op te tuigen voor die klanten die meedogenloos door Corona worden getroffen. Gelukkig kunnen wij u melden dat tot op heden van deze regeling slechts incidenteel gebruik gemaakt is, echter de verwachting is wel dat 2021 voor ondernemers in de hard geraakte sectoren nog een zwaar jaar gaat worden.
De consolidatie in de markt zet ook tijdens Corona onverminderd door. Er gaat feitelijk geen week voorbij zonder aankondiging van een overname in het intermediaire landschap. Dit heeft ook impact op ons als vereniging en binnen het bestuur worden daarom alternatieve vormen voor het lidmaatschap van de NVGA onderzocht. 

Maar ondanks Corona hebben wij in 2020 ook het nodige bereikt en is het ons uiteindelijk  gelukt om een gezamenlijk gedragen VSV uit te brengen. Dit traject heeft langer geduurd dan de Belgische kabinetsformatie maar het resultaat mag er zijn. De samenwerking met het Verbond is in deze constructief gebleken en naast de VSV zijn er meerdere gemeenschappelijke documenten ontwikkeld die momenteel in een afrondingsfase verkeren, zoals de Leidraad PARP en de Leidraad IT-risico’s volmacht. U hoort hierover later  meer van de portefeuillehouders.

Wij hebben echter ook in 2021 met elkaar een volle kalender te managen.
Het jaar 2021 is cruciaal  voor de Uniforme Inrichting van de volmachtketen. Inmiddels is de trein in beweging en heeft u allen in meer of mindere mate stappen gezet om de polissen conform het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen om te zetten. Dit traject is van vitaal belang voor de toekomst van onze volmachtbedrijven. De toezichthouder verwacht van de keten een structurele verbetering van de datakwaliteit. Het is daarom noodzakelijk dat wij hier gezamenlijk de schouders onder blijven zetten en de voortgang van dit traject een extra boost geven.

Ik realiseer mij terdege dat er van uw IT-capaciteit het nodige gevraagd wordt. Zo ook met betrekking tot de invoering van de Directe Schadeafhandeling, die gepland staat voor 1 juli. Een groot deel van u was ook aanwezig tijdens het webinar dat in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars georganiseerd was en waarbij met name werd ingegaan op de praktische aspecten, zoals onder andere de geadviseerde aansluiting bij Clearinghuis. Maar ook onze systeemhuizen spelen voor veel kantoren een cruciale rol en er is dan ook veelvuldig overleg tussen partijen inzake de opleveringsdatum van deze zogenoemde DSA release. Inmiddels is wel duidelijk dat er sprake zal zijn van een transitieperiode die loopt van 1 juli tot 31 december waarin het nieuwe proces van directe schadeafhandeling naast het bestaande proces uitgevoerd zal kunnen worden. U behoudt hierdoor zelf de regie richting uw klant. Ook mogelijke work-arounds om uw klant in deze transitieperiode te kunnen bedienen worden nog nader onderzocht en ook hier zullen wij u nader over informeren.

Dit neemt echter nog steeds niet weg dat het tijdsbestek waarin wij de benodigde aanpassingen dienen te implementeren zeer gering is.

De komende maanden zullen wij u daar waar mogelijk ondersteunen en u veelvuldig informeren middels onze nieuwsbrieven en staat ons secretariaat vanzelfsprekend tot uw beschikking.
Last but not least wil ik graag nog opmerken dat wij als bestuur positief gestemd zijn voor wat betreft de samenwerking met onze businesspartners. De angel van voorgaande jaren is eruit, de samenwerking is genormaliseerd en we werken samen aan een toekomstbestendig volmachtkanaal.

Gezien de groei van onze distributie is er echter nog steeds behoefte aan nieuwe toetreders. In 2019 konden wij met succes Rhion Digital en Maas Lloyd verwelkomen en ook dit jaar zullen er nieuwe risicodragers toetreden waaronder Lloyds Europe die inmiddels het Nederlandse Volmachtmodel heeft omarmd en al dit jaar capaciteit ter beschikking zal stellen.
 
Resteert mij u een mooie en inspirerende ledenvergadering toe te wensen en wellicht tref ik u later tijdens de digitale borrel.
 
Aansluitend de ledenvergadering is er een digitale borrel.
Geplaatst op 15-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: