Reactie FOCWA op Miljoenennota

Veel nieuws had de regering ons niet te vertellen op Prinsjesdag. FOCWA is als brancheorganisatie wel blij dat het kabinet de vinger niet op de knip houdt en toch blijft investeren in onze economie.

Voor FOCWA is belangrijk:
  • Zelfstandigenaftrek: van 2021 tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd met € 360 per jaar en per 1 januari 2028 met € 390 per jaar. In de jaren daarna met € 110 per jaar tot uiteindelijk € 3.240 in 2036. In 2022 beloopt de zelfstandigenaftrek € 6.310 (was € 6.670).
  • Vennootschapsbelasting: vanaf 1 januari 2022 gaat de schijfgrens voor het lage Vpb-tarief omhoog van € 245.000 naar € 395.000. Dat betekent dat voor 97% van de ondernemingen in de Vpb geldt dat hun volledige winst wordt belast tegen het lage tarief van 15%.
  • Vrijstelling subsidie vaste lasten: de subsidie vaste lasten geeft de door de coronacrisis getroffen ondernemingen een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. In beginsel behoren vergoedingen die ondernemingen ontvangen als subsidie tot de belastbare winst. Er was al geregeld dat deze subsidies niet tot de winst behoren, zodat heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting hierover wordt voorkomen. Deze vrijstelling wordt nu ook vastgelegd in de wet.
  • Extra geld mbo: de regelingen uit het ondersteuningspakket rondom corona voor ‘van werk naar werk’ worden in 2022 voortgezet. Het gaat hierbij ook om de subsidie voor praktijkleren in het mbo, certificaten en de derde leerweg. Goed nieuws dus in kader van instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel.
  • Loondoorbetaling bij ziekte: vanaf 2022 gaan kleine werkgevers (met een loonsom die kleiner is dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon) een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) betalen. Dit is gevolg van het pakket aan maatregelen rondom loondoorbetaling bij ziekte dat we samen met MKB-Nederland in december 2018 met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben afgesproken. De Aof-premie voor 2022 is (voorlopig) vastgesteld op gemiddeld 6,76% (2021: 7,03), 7,05% voor grote werkgevers en 5,49% voor kleine.
  • RI&E: het kabinet zet in op een betere naleving van de wettelijke verplichting van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarvoor wordt een meerjarenprogramma uitgevoerd. Ingezet wordt op het vergroten van de bekendheid met de RI&E en het beheersen van de risico's. Vanuit FOCWA blijven we u ondersteunen bij het invullen van deze verplichting. 
  • Data: de Europese Commissie zal naar verwachting eind dit jaar met een Europees wetsvoorstel komen voor een Data Act. Data is de motor van de huidige economie en een steeds belangrijker onderwerp voor schadeherstelbedrijven. Het gebruik en beschermen van data staan - vanuit diverse belangen - hoog op de radar. Samen met onze partners binnen AFCAR NL zullen we erop toezien dat de toegang tot onder andere voertuigdata op een eerlijke manier gebeurt.
Geplaatst op 23-09-2021


Share on: