Athora is uitstekend gepositioneerd voor de volgende fase

Athora Groep, een verzekerings- en herverzekeringsgroep die zich richt op de Europese markt, heeft donderdag 14 april de financiële resultaten bekendgemaakt van 2021. Athora heeft vooruitgang geboekt ten opzichte van haar strategische doelstellingen en is volgens CEO Michele Bareggi uitstekend gepositioneerd voor de volgende fase van hun reis.

De Athora Groep boekte vooruitgang ten opzichte van haar strategische doelstellingen, waaronder een overeenkomst voor de overname van Amissima Vita in Italië, een transactie met verzekeraar NN Insurance Belgium voor de overname van een portefeuille in België, en de verkoop van niet-kernactiva in Nederland en Ierland.

Athora Groep heeft in 2021 solide financiële prestaties geleverd, ondersteund door haar kerninvesteringscapaciteiten, ondersteund door haar strategische relatie met Apollo. In de loop van 2021 behaalde Athora een A- Fitch Insurance Financial Strength Rating met positieve vooruitzichten. Deze rating werd ondersteund door een sterk solvabiliteitskapitaal op het niveau van de Groep en de operationele entiteiten, voortdurende schuldafbouw en een erkenning van Athora's toegenomen operationele schaal.
 
Belangrijkste resultaten
 • Activa onder beheer /1  van € 79 miljard (FY 2020: € 82 miljard/2) daalden licht als gevolg van stijgende rentetarieven met een overeenkomstige daling van de gerelateerde verzekeringsvoorzieningen.
 • De IFRS-winst vóór belastingen (uit voortgezette bedrijfsactiviteiten) van de groep bedroeg 428 miljoen euro (boekjaar 2020: 709 miljoen euro/). De daling ten opzichte van 2020 is voornamelijk toe te schrijven aan het niet terugkeren van de in 2020 verantwoorde eenmalige winst op de overname van Athora Nederland van € 213 miljoen.
 • Het genereren van operationeel kapitaal (OCG)/4 van € 272 miljoen (boekjaar 2020: € 53 miljoen) weerspiegelt het effect van de in Nederland en België uitgevoerde asset rotation-strategie en het feit dat Duitsland in 2021 rendementen boven de doelstelling behaalt.
 • Het totale IFRS-vermogen steeg tot €4,8 miljard (FY 2020: €4,3 miljard) als gevolg van de stijging van de ingehouden winsten en de uitgifte van nieuw aandelenkapitaal.
 • Financial Leverage ratio gedaald tot 25%/5 (FY 2020: 26%), de middellangetermijndoelstelling, als gevolg van de groei van het IFRS-vermogen.
  
Highlights financiële kracht
 • Fitch heeft de ratings voor de financiële kracht van Athora's dochterondernemingen (Athora Ireland plc, Athora Life Re Ltd. en SRLEV N.V.) verhoogd van BBB+ naar A- (positief). De ratings van Athora Holding Ltd. en Athora Netherlands N.V. werden opgewaardeerd van BBB naar BBB+ (positief). Daarnaast heeft AM Best de ratings van Athora Life Re Ltd. en Athora Ireland plc. opgewaardeerd van B++ (stabiel) naar A- (stabiel).
 • De geschatte Bermuda Solvency Capital Requirement (BSCR) ratio van de Groep blijft robuust op 187% (2020: 200%6).
 • Athora heeft een € 500 miljoen ongedekte Revolving Credit Facility afgesloten met een groep van vooraanstaande kredietinstellingen, waardoor materiële additionele liquiditeitsmiddelen worden verschaft. De faciliteit is niet opgenomen.
 • SRLEV N.V. herfinancierde een 9% €250m Tier 2 instrument tegen gunstige voorwaarden, met een nieuwe uitgifte door Athora Netherlands N.V. van een 2,25% €300m Tier 2 instrument.
 • In december 2021 heeft Athora een kapitaalafroeping afgerond, waarbij 630 miljoen euro aan nieuwe kapitaalverplichtingen werd veiliggesteld. Een bedrag van €360 miljoen werd uitgegeven (€210 miljoen gewone aandelen en €150 miljoen preferente aandelen) en €270 miljoen blijft onbenut.
 • Wij hebben verder geïnvesteerd in onze activiteiten in Nederland (€ 325 miljoen) om de herpositionering van onze activa te versnellen.
 
Strategische vooruitgang
 • Athora Nederland is doorgegaan met de herpositionering van haar beleggingsportefeuille om een hoger risicogecorrigeerd rendement te realiseren en meer kapitaal te genereren. Athora Nederland genereerde in 2021 een positief operationeel kapitaal.
 • Aankondiging van de verkoop in maart 2021 van de portefeuille variabele lijfrentes van Athora Ierland (ongeveer 1 miljard euro AuA), die sinds 2017 in run-off is. Door de verkoop kan Athora Ierland zich richten op de verdere ontwikkeling van haar groeiende herverzekeringsactiviteiten.
 • In september 2021 kondigde Athora de overname aan van Amissima Vita in Italië, een levensverzekeraar van € 7,2 miljard, waardoor het een belangrijke rol kan spelen in het voldoen aan de vraag naar gegarandeerde spaarproducten in een van Europa's grootste verzekeringsmarkten.
 • Kondigde in oktober 2021 de verkoop aan van de interne vermogensbeheerder van Athora Nederland, ACTIAM, aan Cardano Group. De verkoop is in januari 2022 afgerond en stelt de onderneming in staat zich volledig te richten op haar kernactiviteiten en leiderschap in de pensioenmarkt.
 • In oktober 2021 bereikte Athora België overeenstemming over de overname van een levensverzekeringsportefeuille van € 3,3 miljard van NN Insurance Belgium.
 • Athora Nederland heeft 3 pensioen buy-outs in Nederland afgerond, waaronder een historische transactie van 455 miljoen euro.
 • Athora Nederland werd door de VBDO7 erkend als de meest duurzame verzekeraar in Nederland.

Michele Bareggi, Group Chief Executive Officer van Athora licht de jaarcijfers toe: 
"Ik ben tevreden met de vooruitgang die we in 2021 hebben geboekt om onze unieke positie op de Europese verzekeringsmarkt te consolideren, aangezien we onze business case zijn blijven waarmaken. We hebben ons geconcentreerd op het bieden van zekerheid en aantrekkelijke rendementen aan onze klanten in onzekere tijden, terwijl we aan de verwachtingen van onze investeerders en andere belanghebbenden zijn blijven voldoen.
 
In de loop van het jaar hebben we voor € 630 miljoen aan nieuwe toezeggingen gedaan, waardoor het totale toegezegde aandelenkapitaal op circa € 4,7 miljard is uitgekomen. Dit extra kapitaal zal worden gebruikt ter ondersteuning van verdere groei, investeringen in onze bedrijfsonderdelen en de algehele financiële flexibiliteit van de Groep. We hebben het jaar afgesloten met een sterke stijging van het solvabiliteitskapitaal van de meeste bedrijfsonderdelen en een solide solvabiliteitskapitaalpositie van de Groep. Bovendien ligt onze leverage ratio op onze doelstelling voor de middellange termijn en hebben we een upgrade van onze credit rating naar A- gekregen. Athora is uitstekend gepositioneerd voor de volgende fase van onze reis.
 
Vooruitkijkend zullen we ons blijven richten op de implementatie van de belangrijkste elementen van ons bedrijfsmodel, voortbouwend op de sterke resultaten die we tot nu toe hebben behaald. We willen ons potentieel als toonaangevende Europese verzekeraar ten volle benutten, wat betekent dat we onze activiteiten en controles verder moeten ontwikkelen en onze duurzaamheidsinitiatieven moeten stimuleren om ervoor te zorgen dat we de waarde voor al onze belanghebbenden vergroten.
We zullen ons ook concentreren op de zorgvuldige integratie van onze laatste overnames in Italië en België, die naar verwachting in 2022 worden afgerond. Net als bij eerdere transacties hebben we speciale middelen vrijgemaakt om het integratieproces in goede banen te leiden, zodat de overgang naar de Athora Groep voor zowel onze nieuwe klanten als medewerkers soepel verloopt."
 

/1 Door Athora berekend als de som van vastgoedbeleggingen, financiële activa, geldmiddelen en kasequivalenten, door banken verstrekte leningen en voorschotten en aan polishouders en derden toe te rekenen investeringen in de balans.
/2 Op 31 december 2021 heeft Athora Ierland (opgenomen onder Herverzekering) haar Variable Annuity (VA) portefeuille verkocht. De vergelijkende cijfers voor 2020 zijn opnieuw gepresenteerd om de VA-activa die met deze portefeuille verband houden (€1,3 miljard) te verwijderen.
/3 De vergelijkende cijfers voor 2020 zijn aangepast ten opzichte van de eerder gepubliceerde cijfers om bepaalde activiteiten te herclassificeren als beëindigde bedrijfsactiviteiten.
/4 OCG wordt gedefinieerd als de verwachte winst op beleggingen, verminderd met de kosten van de verplichtingen en omvat de Ultimate Forward Rate (UFR), kostenvariaties, SCR, afwikkeling van de risicomarge en nieuwe productie. De gevolgen van de UFR stepdown en de winstdeling zijn buiten beschouwing gelaten.
/5 Financial Leverage is gedefinieerd in overeenstemming met de methodologie van Fitch Ratings. De ratio wordt berekend als Schuld over Schuld + Eigen vermogen. Schuld omvat Senior en Tier 2 Schuld. Eigen vermogen omvat Gewoon aandelenkapitaal, Preferente aandelen en Restricted Tier 1 schuld. Alle niet-gemeenschappelijk eigen vermogen bestanddelen worden geboekt tegen hun nominale waarde en waar nodig worden aanpassingen gedaan voor de wisselkoers op het einde van de periode.
/6 Naar aanleiding van de publicatie van een "Significant Event Report" van 6 oktober 2021 zijn de vergelijkende cijfers voor het jaar eindigend op 31 december 2020 dienovereenkomstig aangepast.

/7 Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 
 
Geplaatst op 14-04-2022


Share on: