Openingsspeech Ron Gardenier tijdens het NVGA-congres

Donderdag 14 april was de jaarlijks ledenvergadering van de NVGA, dit jaar gehouden in het Nationaal Militair Museum te Soest. De openingsspeech werd zoals gebruikelijk door voorzitter Ron Gardenier tijdens Algemene Ledenvergadering gehouden. De toespraak kunt u hier lezen.

Beste leden,
Mede namens mijn collega-bestuursleden heet ik jullie van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering. Ik denk dat iedereen het zal beamen dat het wel heel erg prettig is dat wij elkaar eindelijk weer fysiek kunnen treffen. Twee jaar pandemie heeft ons meer dan ooit doen realiseren hoe belangrijk ons directe onderlinge contact is. We hebben veel geleerd van de mogelijkheden tot digitaal zakendoen, maar ook ervaren dat echte verbinding offline tot stand komt.

We zijn vandaag in het Nationaal Militair Museum in Soest. Toen wij vorig jaar kozen voor deze locatie hadden wij niet kunnen vermoeden dat historie actualiteit zou worden, en dat op slechts 2000 kilometer afstand. De oorlog in Oekraïne heeft velen van ons verrast en geschokt. De snelheid waarmee het leven van vele Oekraïners drastisch is veranderd en de humanitaire ramp die zich in het land voltrekt is verschrikkelijk en eigenlijk niet te bevatten. 

De situatie die is ontstaan en de sancties die zijn opgelegd hebben ook invloed op onze branche. Zoals in eerdere berichtgeving reeds met jullie is gedeeld, zijn extra sanctiechecks noodzakelijk en zijn verschillende dekkingen, bijvoorbeeld op transportproducten, aangepast. 

Een bruggetje maken van deze harde realiteit naar ons verslagjaar 2021 is niet mogelijk dus dat ga ik ook maar niet proberen.
In 2021 kwam het totale premievolume voor NVGA-leden op bijna 3,8 miljard, voor de totale markt was dat 4,1 miljard. Het totale marktvolume is ten opzichte van 2020 nagenoeg stabiel gebleven maar bij onze leden zelfs iets gegroeid. De winstgevendheid van de portefeuilles is voor 2021 nagenoeg gelijk aan 2020 met een combined ratio van 77%. De marktrapportage, zoals die door het Verbond van Verzekeraars en de NVGA is opgesteld, wordt  eind april gepresenteerd.

Het afgelopen jaar hebben we ondanks de Coronacrisis veel moois bereikt. 
Onze commissies en werkgroepen hebben in samenwerking met het Verbond een aantal documenten aan de markt gepresenteerd die de markt context en handvatten biedt. Zo zijn de Leidraad POG en de Leidraad IT-risico’s volmacht geïntroduceerd en zijn een nieuwe werkgroep en commissie in het leven geroepen om thema’s zoals inkomen en digitalisering meer aandacht te geven. Wij willen alle leden van onze commissies en werkgroepen hartelijk danken voor hun tijd en inzet. Onze Vereniging kan niet zonder jullie inzet en betrokkenheid. 

Het is ons wederom gelukt een gezamenlijk gedragen VSV te presenteren die door een constructieve samenwerking tussen betrokken partijen tot stand is gekomen. Ook hebben wij onze samenwerking met het Verbond bestendigd met het gezamenlijke eigenaarschap en de presentatie van volmachtplein.nl: de nieuwe tooling voor het Werkprogramma. Een joint-venture waarin we de gezamenlijke ambitie dragen een volgende stap te zetten naar meer grip op IT-oplossingen ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving. Ook het Project Uniforme Inrichting Volmachtketen is een volgende fase ingegaan. De particuliere definities zijn in een afrondend stadium en het zakelijk domein is opgepakt. Het blijft echter zaak om snelheid te maken om de voortgang en kosten van dit project beheersbaar te houden. Ook verzekeraars zijn gewezen op het belang van voldoende tempo bij het aanleveren van de zakelijke AFD-definities.

Sinds begin dit jaar is de gehele volmachtmarkt overgestapt op het aanbieden van Directe Schadeafhandeling, een project dat met het oog op Klant Belang Centraal, hoge verwachtingen schept. 

Ook afgelopen jaar zagen wij een voortzetting van de consolidatieslag in de gehele markt. Als vereniging zijn wij genoodzaakt te anticiperen op de verschuivingen die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Het voorstel tot wijziging van de contributiestructuur geschreven is naar onze mening gebaseerd op een meer evenrediger verdeling van de lasten en een transparantere tariefstelling. 
Zoals jullie uitgebreid hebben kunnen zien is het ons vlak voor de jaarwisseling ook gelukt om een nieuwe uitstraling voor onze vereniging te vinden. Iets dat met het oog op de toekomst onontbeerlijk was. Onze branche heeft te maken met de continue aanwas van nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving, die ons regelmatig tot de waan van de dag dwingen, maar onze blik op de toekomst en ons imago naar buiten soms vertroebelt. We hebben de aanwas van jongere generaties nodig om onze branche levend en innovatief te houden. Om de onderkenning van het belang en de maatschappelijke relevantie van ons werk ook bij jongere generaties te bewerkstelligen, was het nodig om ons ook zichtbaar te ontwikkelen en te moderniseren. Met onze nieuwe huisstijl en gewijzigd logo is daarvoor de eerste stap gezet.

Voor het komende jaar staan er alweer een aantal onderwerpen op het programma. Zo hebben wij ons ten doel gesteld om de onduidelijkheden en mogelijke interpretatieverschillen met betrekking tot uitbesteding op te helderen en hiervoor een marktbrede standaard te ontwikkelen. 

De afgelopen jaren was onze branche onderhevig aan elkaar snel opvolgende ontwikkelingen. Dat heeft geleid tot een verandering in het speelveld en de onderlinge verhoudingen. Daarom zijn wij gestart met een herijking van de position paper die wij in 2018 hebben uitgegeven. Onze visie op de markt, en daarmee de doelen voor onze vereniging, zullen wij nieuw leven inblazen in wat wij onze marktvisie noemen. Wij zullen dit document presenteren tijdens ons lang verwachte zomerfeest. Een feest dat we helaas tot tweemaal toe moesten uitstellen, maar driemaal is scheepsrecht! In het mooie Antwerpen staat ons op 24 juni alsnog een avond vol gastronomie en livemuziek te wachten. We kijken er enorm naar uit jullie dan weer te mogen verwelkomen.

Helaas zullen we vandaag ook afscheid nemen van een zeer gewaardeerd bestuurslid, Michael van Romondt. Michael, ik wil je hartelijk bedanken voor je inzet, betrokkenheid en bijdragen in talloze dossiers in de afgelopen 7 jaar. Je hebt met jouw kennis en ervaring leiding mogen geven aan de juridische commissie en wanneer ik er een belangrijk wapenfeit uit mag lichten dan ga ik even terug naar 2016 toen in de zomer van dat jaar de toenmalige minister van Financiën besloot dat de volmachtmodule niet meer in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk geplaatst zou worden. De NVGA heeft toen onder jouw bezielende leiding gewerkt aan een zelfreguleringstraject, waaronder een nieuwe GA-opleiding. Sinds september 2017 kunnen alle GA diplomahouders die werkzaam zijn in de volmachtbranche zich aansluiten bij de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent van de SAR. En ook deze regeling is mede door jouw inbreng tot stand gekomen. Inmiddels heeft deze samenwerking ook geresulteerd in de oprichting van het keurmerk voor de RGA inclusief een programma voor permanente educatie aangeboden door onze NVGA Academy en ook deze Academy, een van de pijlers van ons position paper is onder jouw leiding tot stand gekomen. Beste Michael, namens het bestuur en alle leden hier aanwezig, dank voor deze 7 jaar belangeloze inzet voor deze mooie Vereniging. Wij zullen je humor en altijd goede zin missen. 

Rest mij een ieder een goede en inspirerende ledenvergadering en congres toe te wensen en ik hoop jullie te mogen treffen later op deze dag tijdens de netwerk momenten.Hiermee verklaar ik deze ledenvergadering voor geopend.

Ron Gardenier
Geplaatst op 14-04-2022


Share on: