Bereddingskosten bij asbestverontreiniging van de bodem

Kunnen de kosten van het verwijderen en vervangen van asbesthoudende dakplaten worden aangemerkt als bereddingskosten? Deze uitspraak maakt duidelijk dat ook een voorzorgsmaatregel die doorgaans onder het normale onderhoud valt onder omstandigheden als maatregel van beredding kan worden aangemerkt.

X exploiteert een gemengd agrarisch bedrijf. De daken van de stallen van X bestaan uit asbesthoudende golfplaten, zonder dakgoot. In de afwateringszone van de daken is asbesthoudend materiaal aangetroffen. X heeft onder meer een milieuschadeverzekering afgesloten en vordert vergoeding van zowel de saneringskosten van de bodem, als van de kosten van het verwijderen en vervangen van de dakplaten. In cassatie staat de vraag centraal of de kosten van het verwijderen en vervangen van de dakplaten als bereddingskosten kunnen worden aangemerkt.

De Hoge Raad overweegt dat vaststaat dat het verwijderen van de daken de enige mogelijkheid is om het ontstaan van verdere asbestverontreiniging te voorkomen en dat het daarom niet uitgesloten is dat X op grond van art. 7:957 lid 1 BW en de polisvoorwaarden gehouden was de daken te verwijderen. Voor zover schade die het gevolg is van deze verdere bodemverontreiniging verzekerd was, diende X daarmee ook het belang van de verzekeraar. Aan de verplichting van de verzekeraar om de met deze bereddingsmaatregel verbonden kosten te vergoeden doet niet af dat de kosten van onderhoud normaal niet voor rekening van een verzekeraar kunnen worden gebracht. Een maatregel die vereist is om een onmiddellijk dreigend gevaar af te wenden of om de schade te beperken moet immers als een ‘bijzondere’ maatregel worden aangemerkt, ook al zou deze in andere omstandigheden tot het normale onderhoud behoren. Bovendien waren de dakplaten nog functioneel en bestond er zonder het gevaar van asbestverontreiniging geen noodzaak tot verwijdering of vervanging daarvan.

Het hof zal aan de hand van deze criteria moeten beoordelen of het verwijderen van de dakplaten als beredding kan worden beschouwd. De Hoge Raad geeft daarbij mee dat ook de kosten van vervanging van de dakplaten mogelijk voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, nu de enkele verwijdering van de platen weliswaar doelmatig zou zijn, maar het verlies van de functie daarvan redelijkerwijs niet of niet volledig voor risico van de verzekerde of verzekeringnemer behoort te komen. 

Klik hier voor de volledige uitspraak:
Bereddingskosten bij asbestverontreiniging van de bodem
Bron: Kennedy Van der Laan
Geplaatst op 10-05-2022

< VorigeVolgende >


Share on: