Geslaagde pilot ASN Autoschade klimaat neutraal autoschade herstel

Dit voorjaar sprong ASN Autoschade als pilotpartner op de kar van GroenGedaan! PLUS. Het programma van de stichting Duurzaam naar klimaat neutraal schadeherstel. Inmiddels zijn in de afgelopen maanden een tiental bedrijven van ASN Autoschade in het programma opgenomen.

GAP-analyse
Als eerste werd er een GAP-analyse gemaakt. Wat is de uitstoot, wat veroorzaakt deze uitstoot en hoe verhoudt zich dat met de gemiddelden in de markt. De benchmark werd gemaakt per vierkante meter bedrijfsruimte en per doorgang. “Het spreekt voor zich dat grote bedrijven meer energie verbruiken en dat dit ook geldt voor een bedrijf met veel doorgangen,” aldus Harry Filon van de stichting. Na de GAP-analyse worden de bevindingen en uitkomsten met de ondernemer besproken en wordt een ambitieplan opgesteld. De situatie en de mogelijkheden verschillen per onderneming. 
 
“Alle ASN-ondernemers waren bij de start al intrinsiek gemotiveerd om hun uitstoot in beeld te brengen en tot een plan te komen dit te reduceren. Maar de exorbitante ontwikkeling van de energieprijzen heeft dit wel in een stroomversnelling gebracht. Bedrijven die hiermee al bezig waren plukken al veel eerder de vruchten dan verwacht. Maar het is ook nog niet te laat om een start te maken,” zegt ASN directeur Peter Hubregtse. 
 
Voor de stichting was de pilot belangrijk om te beoordelen of de gebouwde analysetool voldoet en of de uitkomsten tot handelingsperspectieven voor de ondernemer leidt. Voor ASN was het ook belangrijk om te kijken waar men met de keten staat en tot reële ambities te komen. 

De pilot is succesvol verlopen. Het systeem en de systematiek werkt. Filon: “Er zijn verschillen per ondernemer voor wat betreft de huidige status en de mogelijkheden tot reduceren. ASN is echter al heel goed bezig. 40% van de pilotbedrijven zit met de uitstoot op het landelijk gemiddelde en 60% zit daar significant onder. 30% van de pilotbedrijven voldoen nu al aan de 50% CO2 reductie die in het Parijs akkoord voor 2030 is vastgelegd. ASN heeft de ambitie om veel verder te gaan dan de Parijs doelstellingen en mikt op een 80% CO2 reductie in het jaar 2030. 
 
De stichting benadrukt dat bij de carbon footprint scope I, scope II en delen van scope III zijn meegenomen. Reden is dat voor bepaalde zaken in scope III geen LCA (life cycle analyse) bekend is. Bijvoorbeeld de milieu impact van de onderdelen. Men hoopt deze zaken volgend jaar toe te kunnen voegen. 
 
Hubregtse: "We hebben nu de elementen in beeld gebracht waar de ondernemer invloed op heeft. Zoals zijn gas- en elektriciteitsverbruik en de hoeveelheid afval en drinkwater. De pilot heeft ons geleerd dat je al heel veel uitstoot en dus ook kosten, kan reduceren door kleine ingrepen. Misschien zijn deze soms voor de hand liggend, maar als je ze planmatig in beeld brengt, dan weet de ondernemer heel concreet wat hem te doen staat. Zo verbeteren wij ons netwerk over de gehele breedte. Al hebben wij binnen ASN natuurlijk ook koplopers. Onze koplopers hebben binnen een jaar nog maar op 25% van de uitstoot van de gemiddelde schadehersteller in Nederland."
 
In navolging van de pilotbedrijven zal binnenkort gestart worden met het aansluiten van de overige ASN-vestigingen. ASN heeft volgens Hubregtse altijd een voortrekkersrol vervult op belangrijke issues en duurzaamheid is zo’n belangrijk issue. Vanuit maatschappelijk oogpunt, vanuit onderscheidend vermogen, maar toenemend ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. “In deze tijden is minder energie- en gasverbruik bepalend of je winst of verlies maakt, of je toekomstbestendig bent of onderuit gaat.”   
 
Geplaatst op 24-10-2022