Beroep op garantieclausule onaanvaardbaar?

Kan een beroep op een garantieclausule door de verzekeraar ook buiten gevallen waarin het causaal verband tussen het niet nakomen van de verplichting en de schade ontbreekt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn? Kennedy Van der Laan gaat in op deze casus.

Kennedy Van der Laan: In deze zaak oordeelt het hof dat de verzekeraar terecht dekking mocht weigeren met een beroep op een garantieclausule omdat de verzekerde had nagelaten de elektrische installatie goed te onderhouden en er niet in geslaagd was te bewijzen dat de brand niet door het schenden van deze verplichting was veroorzaakt of vergroot.

Uit het arrest volgt dat indien de verzekerde aantoont dat het causaal verband tussen het niet nakomen van een in een garantieclausule neergelegde verplichting en de schade ontbreekt, een beroep van de verzekeraar op die garantieclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarin verschilt een garantieclausule van een primaire dekkingsomschrijving. In zijn arrest van 9 juni 2006, heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat een beroep op een primaire dekkingsomschrijving niet met succes kan worden afgeweerd met de stelling dat een beroep van de verzekeraar daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is met als argument dat de redenen waarom de verzekeraar dit soort evenementen niet wil verzekeren zich in het concrete geval niet voordoen. De achtergrond daarvan is dat wordt aangenomen dat het een verzekeraar vrij staat om de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen.

Hier was in de garantieclausule zelf al bepaald dat de verzekeraar daar geen beroep op kan doen indien de verzekerde aantoont dat de schade niet door het niet nakomen van de hierin neergelegde verplichtingen is veroorzaakt of vergroot. Dit is dus in zekere zin een codificatie van de regel uit het arrest. Het hof oordeelt dat verzekerde – gelet op de gemotiveerde betwisting van de verzekeraar – niet geslaagd is in dit bewijs.

Verzekerde had ook nog aangevoerd dat het beroep van de verzekeraar op de garantieclausule ook om andere redenen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Verzekerde stelde dat zij uit de gang van zaken rondom de verlenging van de polis had mogen afleiden dat zij de verzekering “veilig” kon voortzetten en erop mocht vertrouwen dat zij toen voldeed aan alle voorwaarden om in het geval van brand aanspraak te hebben op dekking onder de polis. Ook dit betoog slaagt niet. Niet ondenkbaar is echter dat een beroep van de verzekeraar op een garantieclausule ook buiten gevallen waarin het causaal verband tussen de niet nagekomen verplichting en de schade ontbreekt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn.


Klik HIER voor de volledige uitspraak

Kennedy Van der laan
 
Geplaatst op 29-11-2022

< VorigeVolgende >


Share on: