Solide resultaten 2022, voorbereiding combinatie Aegon Nederland op koers

2022 was in vele opzichten een bewogen jaar. Geopolitieke spanningen, dalende beurzen, de stijgende rente en inflatie drukten wereldwijd hun stempel op 2022. Ondanks de impact hiervan op het resultaat, rapporteert a.s.r. een goed jaar.

Sterke prestaties in alle segmenten

 • Operationeel resultaat bedraagt € 1.039 miljoen (2021: € 1.009 miljoen); een stijging van 3,0% door een verbetering van de resultaten van Schade en Leven.
 • ​Operationeel resultaat segment Schade bedraagt € 325 miljoen (2021: € 322 miljoen). Combined ratio¹ blijft stabiel op 91,7% (2021: 91,8%), beter dan de doelstelling van 93-95%.
 • Operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met € 15 miljoen naar € 768 miljoen (2021: € 754 miljoen), voornamelijk door een hoger verzekeringstechnisch resultaat.
 • Operationeel resultaat fee-based businesses is stabiel en bedraagt € 64 miljoen (2021: € 64 miljoen), ondanks de impact van lagere waarderingen van het beheerd vermogen.
 • Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 13,5% exclusief de € 0,6 miljard aandelenuitgifte (12,8% inclusief de uitgifte), in lijn met de doelstelling van 12-14%.
 • Netto IFRS-resultaat bedraagt € 733 miljoen (2021: € 942 miljoen). De daling is vooral gevolg van lagere indirecte beleggingsopbrengsten en verzwaring van voorzieningen bij Inkomen als gevolg van 10% minimumloonstijging.
 • Voorgesteld dividend over 2022 bedraagt € 2,70 per aandeel. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van € 2,42 per aandeel over 2021. Het slotdividend bedraagt €1,72 per aandeel.

Robuuste solvabiliteit en sterke organische kapitaalgeneratie

 • Solvency II ratio (SF) bedraagt 222% (31 december 2021: 196%) na aftrek van het voorgestelde dividend over 2022. De ratio is exclusief de € 1 miljard uitgifte van Tier 2 hybride kapitaal en inclusief de opbrengsten van de aandelenemissie (16%-punt). Beide kapitaaluitgiften zijn gedaan ten behoeve van de financiering van de Aegon Nederland transactie.
 • Organische kapitaalcreatie stijgt met € 59 miljoen naar € 653 miljoen (2021: € 594 miljoen). De sterke onderliggende kapitaalgeneratie door de business en de lagere afschrijving van de UFR als gevolg van de gestegen rente worden deels tenietgedaan door lagere vrijval van kapitaal door hogere nieuwe productie.
 • Unrestricted Tier 1 vermogen bedraagt € 5,5 miljard, gelijk aan 75% van het aanwezige kapitaal.

Sterke commerciële resultaten

 • De organische groei van Inkomen en P&C samen bedraagt 9,1%, ruim boven de doelstelling van 3-5%. De totale bruto geschreven premies in het segment Schade stijgen met 3,7% naar € 4.276 miljoen (2021: € 4.124 miljoen).
 • Bruto geschreven premies in het segment Leven stijgen met 3,1% naar € 1.952 miljoen (2021: € 1.893 miljoen) voornamelijk door een stijging van 21% van het Werknemers Pensioen (DC) naar € 768 miljoen.
 • Hypotheekproductie bedraagt € 5,3 miljard, een daling van € 0,7 miljard ten opzichte van 2021. Het marktaandeel van a.s.r. blijft stabiel.
 • Beheerd vermogen voor derden is ondanks lagere waarderingen stabiel met € 27,9 miljard (2021: € 28,0 miljard).

Betrokken medewerkers en sterke vooruitgang op gebied van duurzaamheid

 • Hoge betrokkenheid van medewerkers blijkt uit een score van 88 in het jaarlijkse Denison-onderzoek. Dit is boven de doelstelling (>85).
 • Duurzaam beleggen: doelstelling 65% reductie CO2-footprint in 2030 tussentijds gerealiseerd. Naast een structurele verbetering weerspiegelt de reductie eveneens de (tijdelijk) lagere economische activiteit (en uitstoot) in de afgelopen jaren door COVID-19.
 • Impactbeleggingen stijgen door beleggingen in onder andere wind- en zonneparken en bedragen per 31 december 2022 € 2,8 miljard (31 december 2021: € 2,5 miljard). Deze stijging bestaat uit € 0,7 miljard additionele beleggingen, deels tenietgedaan door lagere waarderingen.
 • De klanttevredenheid, gemeten via Net Promotor Score (relatie), is gedaald naar -11 (2021: -7). Deze daling is in lijn met de gehele verzekeringsmarkt, waarin de relatieve positie van a.s.r. niet is gewijzigd.
 • Ontwikkeling van de reputatie als duurzame verzekeraar in de Nederlandse markt is gestegen naar 37% (31 december 2021: 36%). Doelstelling is > 40% in 2024.

¹Combined ratio voor Schade en Inkomen gecombineerd.

 

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: "2022 was in vele opzichten een bewogen jaar. Geopolitieke spanningen, dalende beurzen, de stijgende rente en inflatie drukten wereldwijd hun stempel op 2022. De hoge inflatie heeft impact op de hele samenleving en ook op onze kosten en voorzieningen. Bijvoorbeeld bij Inkomen, waar de voorzieningen fors stijgen als gevolg van een stijging van het minimumloon. Daarnaast stijgen de loonkosten. We hebben al onze medewerkers in juli 2022 eenmalig € 1000 uitgekeerd en als onderdeel van de nieuwe cao in december een loonsverhoging van 4% toegekend. Ook hadden we in 2022 te maken met een hoge stormschade, met een impact van € -39 miljoen na herverzekering. Ondanks de impact hiervan op ons resultaat, rapporteert a.s.r. een goed jaar. We blijven onze strategie, gericht op duurzame waardecreatie voor de lange termijn, waarmaken. Onze financiële en commerciële resultaten zijn sterk en onze kapitaalpositie is robuust. Dit toont de aanhoudende stabiliteit en kracht van a.s.r.

Voor a.s.r. was 2022 naast een bewogen ook een bijzonder jaar in haar 302-jarig bestaan. Met de voorgenomen samenvoeging met Aegon Nederland, wordt een belangrijke gebeurtenis aan de rijke geschiedenis a.s.r. toegevoegd. Een groot aantal collega’s heeft hier in de tweede helft van 2022 veel tijd aan besteed, tegelijkertijd is onze aandacht voor onze huidige klanten geen moment verslapt. Onze klantbediening en de samenwerking met intermediairs gingen onverminderd door.

Om klanten beter van dienst te kunnen zijn, stimuleren we hen om een persoonlijke digitale omgeving aan te maken om zelf online zaken te kunnen regelen. Inmiddels heeft meer dan de helft van onze klanten een persoonlijke digitale omgeving. Onze medewerkers hebben hierdoor meer tijd voor persoonlijk contact voor complexere vragen. Dat zien we ook terug in de onverminderd hoge NPS-c van +50. Afgelopen jaar is intern veel aandacht geweest voor klantbediening. Dit leidde tot een forse daling van het aantal klachten in 2022. Helaas resulteerden alle inspanningen nog niet tot een stijging van de NPS-r. Deze daalde ten opzichte van 2021 met 4 punten naar -11, in lijn met een daling in de gehele verzekeringsmarkt. Dit kan deels worden verklaard door afgenomen consumentenvertrouwen als gevolg van de onzekerheid rondom hoge inflatie en stijgende energieprijzen.

Intermediairs waarderen onze producten en diensten. Dat zien we terug in diverse onderscheidingen. In de IG&H Performance Monitor, die de tevredenheid van intermediairs meet, kreeg a.s.r. de hoogste waardering van adviseurs voor Inkomen en Pensioenen. a.s.r. Hypotheken werd onderscheiden met de Groene Lotus van In Finance en kreeg daarmee erkenning als meest vooruitstrevend op het gebied van woningverduurzaming. a.s.r. behaalde ook drie nominaties in het Adfiz Prestatie Onderzoek en won in de categorie Duurzame ontwikkeling. De jury noemt het Platform Duurzaam Wonen van a.s.r. in uitwerking en aanpak een voorbeeld voor andere verzekeraars. Met de groeiende interesse voor onze Verduurzamingshypotheek weten we steeds meer klanten te helpen om energiewinst te behalen. Hiermee dragen we bij aan een positieve impact op de energietransitie.

De financiële resultaten over het afgelopen jaar zijn goed. Ons operationeel resultaat liet net als de organische kapitaalcreatie een stijging zien. Onze solvabiliteit nam ook toe mede door uitgifte van € 0,6 miljard in aandelen om de voorgenomen transactie met Aegon te financieren. Ook de commerciële prestaties in 2022 waren sterk over de verschillende productlijnen. Bij Schade was de organische groei van de bruto geschreven premies van P&C en Inkomen met 9,1%, ruim boven onze doelstelling en stegen de bruto geschreven premies van het segment Schade met 3,7%. De bruto geschreven premies van het segment Leven stegen met 3,1%, met name door een forse omzetgroei van het Werknemers Pensioen met 21%, onze succesvolle DC-propositie. Met de verwachte komst van de Wet Toekomst Pensioenen, zullen op termijn alle pensioenregelingen overgaan naar DC-regelingen. We zijn goed gepositioneerd voor deze transitie. Ook zien we dat er meer momentum ontstaat voor de buy-out markt. In de voorgenomen combinatie met Aegon Nederland kunnen wij ook hier de markt mee van dienst zijn. De hypotheekproductie daalde met 11,2% ten opzichte van 2021, wat goed verklaard kan worden door het wegvallen van de oversluitmarkt als gevolg van de gestegen hypotheekrente. Ook de interesse om een ander huis te kopen daalde hierdoor. Bij de fee-based onderdelen steeg de omzet met 5,6%; vooral door commitments van beleggers in de vastgoedfondsen van a.s.r. Real Estate en door groei bij Dutch ID in het segment Distributie & Services. a.s.r. is één van de grotere particuliere vastgoedinvesteerders in het middensegment van (huur)woningen. We volgen dan ook met belangstelling de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Er is voldoende kapitaal beschikbaar in Nederland om de bouw van woningen te financieren en de bereidheid is groot, maar de investering moet wel financieel haalbaar zijn. De plannen om de huren in het middensegment te reguleren ontmoedigen dit.

Uitgangspunt van onze strategie is dat we duurzame waarde toevoegen voor alle stakeholders. Het is de ambitie van a.s.r. om tot de kopgroep van duurzame verzekeraars in Europa te blijven behoren. Onderdeel hiervan is goed werkgeverschap. Zo werd a.s.r. in 2022 onderscheiden voor het meest innoverende en inspirerende HR-beleid van Nederland.

We zijn daarnaast blij dat a.s.r. in 2022 opnieuw is opgenomen in zowel de wereldindex als de Europese index van de Dow Jones Sustainability Index. Met de opname in de DJSI World Index hoort a.s.r. bij de 10% meest duurzame verzekeraars wereldwijd. Ook Sustainalytics rangschikte a.s.r. opnieuw bij de top van de meest duurzame verzekeraars wereldwijd en binnen de 1% meest duurzame ondernemingen van alle industrieën. a.s.r. is goed op weg om de doelstelling van € 4,5 miljard aan impact investeringen in 2024 te behalen. Naast beleggingen in onder andere wind- en zonneparken, beleggen we ook in oplossingen voor energieopslag. Zo maken we vandaag bekend dat we investeren in een nieuw project van SemperPower, dat bouwt aan het grootste batterij energieopslagsysteem van Nederland. Hiermee leveren we een bijdrage aan een snellere integratie van duurzame energie in de Nederlandse elektriciteitsmarkt.

Hoewel er nog steeds onzekerheid heerst over de geopolitieke spanningen en de economische ontwikkelingen die daar uit volgen zijn we voorzichtig positief over de vooruitzichten voor a.s.r. Door te focussen op de uitvoering van onze strategie heb ik het vertrouwen dat we onze doelstellingen in 2023 zullen halen. Daarnaast gaan we de voorgenomen samenvoeging met Aegon Nederland vanaf closing gedisciplineerd en binnen de gestelde deadlines en afspraken uitvoeren. Dat kunnen we alleen realiseren door de aanhoudende inzet van alle medewerkers en door het vertrouwen dat onze klanten, intermediairs en aandeelhouders in a.s.r. hebben. Daar ben ik zeer dankbaar voor.’ 


Voorbereiding op samenvoeging a.s.r. en Aegon Nederland verloopt volgens plan

 • Aandeelhouders a.s.r. stemmen bijna unaniem (99.9%) voor transactie met Aegon N.V.
 • Aanvraag Verklaring van Geen Bezwaar bij DNB en ECB liggen op koers.
 • Melding bij ACM gedaan.
 • Succesvolle uitgifte van € 1 miljard Tier 2 obligatie en € 0,6 miljard aandelenuitgifte voor de financiering.


Jos Baeten: ‘Op 27 oktober 2022 hebben we bekendgemaakt dat we samen met Aegon Nederland een leidende verzekeraar in de Nederlandse markt willen vormen. De aankondiging heeft veel positieve reacties opgeleverd. Er is brede steun voor de transactie. Aandeelhouders van zowel a.s.r. als Aegon N.V. hebben tijdens twee Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders in overgrote meerderheid ingestemd met de verwerving door a.s.r. van de aandelen van Aegon Nederland N.V. en daarmee de samenvoeging van beide bedrijven.

Met de transactie is een koopprijs van € 4,9 miljard gemoeid, waarvan een deel in contanten en een deel in een belang van 29,99%¹ in aandelen a.s.r. Voor de financiering van het contante deel van € 2,2 miljard hebben we binnen één dag bijna € 0,6 miljard opgehaald met een plaatsing van aandelen, een zogenaamde accelerated bookbuild. Daarnaast hebben we € 1 miljard Tier 2 kapitaal opgehaald. Het orderboek hiervoor werd meer dan 6 keer overtekend door in totaal meer dan 260 beleggers, wat de brede steun voor a.s.r. en de voorgenomen samenvoeging weergeeft.

a.s.r. heeft een bewezen trackrecord voor overnames, integraties en samenvoegingen om deze binnen de gestelde termijn, binnen budget en volgens afspraak uit te voeren. De verwachting is dat we de samenvoeging met Aegon Nederland op dezelfde gedisciplineerde wijze kunnen uitvoeren. In werksessies met collega’s van Aegon N.V. en Aegon Nederland wordt nu gewerkt aan de plannen voor de komende periode, waarbij het prioriteit heeft dat vóór, maar ook ná de closing, onze dienstverlening aan klanten en intermediair onverminderd en normaal doorgaat. We zijn er van overtuigd dat we de gestelde kostensynergieën van € 185 miljoen per jaar kunnen halen binnen de gestelde termijn van maximaal drie jaar na closing. In het bericht over de voorgenomen combinatie met Aegon Nederland, hebben we ook aangegeven dat deze stap de mogelijkheid biedt om een gedeeltelijk intern model² (“PIM”) voor Solvency II voor de a.s.r.-activiteiten in te voeren. Een PIM maakt verdere kapitaalsynergieën mogelijk. De voorbereidende gesprekken met Aegon Nederland voor de implementatie hiervan zijn opgestart.

Inmiddels loopt het proces voor het verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) en is een melding voor de samenvoeging bij de Autoriteit Consument en Markt ingediend (ACM). De uitkomst van beide processen zien we met vertrouwen tegemoet om op zijn vroegst op 1 juli de transactie af te kunnen ronden en ons daarna te richten op de fusie van de werkgeversentiteiten die op zijn vroegst 1 oktober 2023 plaatsvindt. Ik zie er naar uit om de collega’s van Aegon Nederland te kunnen ontmoeten en om straks daadwerkelijk samen te gaan werken aan het vormen van een leidende verzekeraar in de Nederlandse markt. Ik heb het volste vertrouwen dat we daar succesvol in zullen zijn." 
 

¹ De waarde van 29.99% aandelenbelang (circa 63.3 miljoen aandelen die uitgegeven moeten worden) is gebaseerd op de slotkoers van a.s.r. op 26 oktober 2022.

² De invoering is afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders.

Geplaatst op 22-02-2023

< VorigeVolgende >


Share on: