Mokerslag voor Nationale-Nederlanden in woekerpolisaffaire

Het gerechtshof Den Haag heeft voor woekerpolisgedupeerden een positieve uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden. De verzekeraar heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen.

Het gaat om de zogenaamde eerste kosten, waaronder de aan de tussenpersoon uitgekeerde provisie, de incassokosten, de administratiekosten en de beheerkosten. Verder is er geen overeenstemming met klanten bereikt over de hoogte van de overlijdensrisicopremie. Tenslotte heeft Nationale-Nederlanden klanten niet gewaarschuwd voor het hefboom- en inteereffect. De uitspraak betekent na 10 jaar procederen een grote overwinning voor de Vereniging Woekerpolis.nl en alle gedupeerde consumenten.   

Nationale-Nederlanden 
In de afgelopen decennia verkocht Nationale-Nederlanden circa 700.000 beleggingsverzekeringen, beter bekend onder de naam woekerpolissen. Deze verzekeringen leveren veel minder op dan was voorgehouden. De Vereniging Woekerpolis.nl daagde Nationale-Nederlanden daarom in 2013 voor de rechter. De procedure duurde lang omdat gewacht moest worden op het oordeel van het Europese hof in de zaak NN-Van Leeuwen. Vervolgens wilde het hof antwoorden van de Hoge Raad op een aantal fundamentele vragen. In de kern kwam het erop neer of Nationale-Nederlanden meer informatie over kosten en risico’s van de polissen aan klanten moest geven dan destijds was voorgeschreven. Het hof beantwoordt die vraag nu bevestigend.

Oordeel van het hof   
Door het gerechtshof wordt het artikel in de polisvoorwaarden op grond waarvan Nationale Nederlanden alle kosten inhield, aangemerkt als een oneerlijk beding. Dit heeft tot gevolg dat er géén contractuele grondslag is voor het inhouden van de eerste kosten, afsluit- en doorlopende provisie, incassokosten, administratiekosten en beheerkosten. Voor wat betreft de premie voor de overlijdensrisicodekking wordt het artikel niet vernietigd, maar stelt het hof vast dat de hoogte van deze premie niet is overeengekomen. Verder had Nationale Nederlanden klanten moeten waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect hetgeen de verzekeraar niet heeft gedaan. Tegen het verwijt van de vereniging dat Nationale-Nederlanden zich schuldig heeft gemaakt aan churning, dat is het uitvoeren van onnodige transacties met als doel extra kosten in rekening te kunnen brengen, heeft het hof de verzekeraar toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Over dat onderdeel heeft het hof dus nog geen definitief oordeel geveld.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl: ”Dit is een geweldige uitspraak voor onze leden en vormt de doorbraak waar we al jaren op wachten. Het is duidelijk dat Nationale-Nederlanden klanten had moeten waarschuwen voor de risico’s van hun producten. En met name voor de hoge kosten die op dit soort producten werden ingehouden. Gedupeerden hebben nu eindelijk zicht op de compensatie waar ze recht op hebben.”

Stef Smit, directeur ConsumentenClaim: “Voor de deelnemers aan de claim hoop ik dat Nationale-Nederlanden zich neerlegt bij de uitspraak en dat we snel in overleg kunnen gaan om te komen tot een adequate compensatieregeling. Iedereen met een woekerpolis die nog niet in actie is gekomen, roep ik op zich alsnog bij een belangenbehartiger aan te melden."

Claims tegen andere verzekeraars
ConsumentenClaim voert in opdracht van de Vereniging Woekerpolis.nl de collectieve procedures. Andere collectieve procedures die lopen zijn tegen Achmea, Aegon, ASR en Reaal. De vereniging en ConsumentenClaim werken in het woekerpolisdossier nauw samen met de Consumentenbond en de Stichting Woekerpolisproces.


Er zijn in Nederland ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Dat is er bijna één per huishouden. Consumenten kunnen door middel van een check op Heb ik een woekerpolis? - Vereniging Woekerpolis.nl vaststellen of ze ook in het bezit zijn van een woekerpolis en zich aanmelden.

Geplaatst op 27-09-2023
Share on: