Masterclass voor assurantieadviseurs

Berntsen Mulder Advocaten organiseert op donderdag 16 november een Masterclass voor assurantieadviseurs. In deze Masterclass wordt ingegaan op de belangrijkste juridische ontwikkelingen op verzekeringsgebied.


De volgende onderwepen worden in de masterclass behandeld:

(1) Actualiteiten Letselschade & SVI
In dit onderdeel worden recente ontwikkelingen binnen het aansprakelijkheidsrecht op het gebied van letselschade behandeld. Daarnaast wordt er ingezoomd in een onderbelicht gedeelte van de SVI-polis: de uitsluitingen. Polissen van verschillende verzekeraars worden naast elkaar gelegd ter verduidelijking.

(2) Mogelijkheden en verplichtingen werkgever richting (langdurig) zieke werknemer
Een werkgever kan tijdens langdurige ziekte van een werknemer worden geconfronteerd met uiteenlopende juridische vraagstukken. In dit onderdeel wordt besproken welke mogelijkheden en verplichtingen een werkgever richting de zieke werknemer heeft, zowel tijdens als na afloop van de periode van arbeidsongeschiktheid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de wijze waarop het dienstverband kan worden beëindigd, de mogelijkheid van een loonstop en de herplaatsingsplicht van een werkgever.

(3) Polisvoorwaarden
Bij elke verzekeringspolis speelt de vraag wat de gemaakte afspraken zijn en of deze afspraken juridisch stand houden. In dit onderdeel wordt besproken hoe polisvoorwaarden moeten worden uitgelegd. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden om polisvoorwaarden onderuit te halen.

(4) Pensioenverzekering
Bij de advisering over pensioenverzekeringen worden assurantieadviseurs regelmatig geconfronteerd met de vraag of een bedrijf onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt. Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? Waar moet de assurantieadviseur bij zijn advisering op letten en hoe ver gaat zijn zorgplicht?

(5) Aansprakelijkheid van de assurantieadviseur
Bij onjuiste advisering kan een deskundige zelf aansprakelijk gesteld worden. Welke gevaren liggen op de loer voor de assurantieadviseur zelf? Een update van de laatste rechterlijke uitspraken.

Aanmelden kan gratis via het inschrijfformulier.

Inschrijving voor de Masterclass betekent niet automatisch dat u kan worden geplaatst. Als het maximum aantal deelnemers wordt
overschreden zal er geloot worden. Er is ruimte voor 40 plekken in de Masterclass.

 

 

 

  

 

Geplaatst op 27-10-2023

< VorigeVolgende >


Share on: