Door NAM genegeerde schade wel bij TCM

De TCMG neemt schades die in het verleden door de NAM of het CVW zijn genegeerd, wel in behandeling. Het gaat om schades die toentertijd niet aantoonbaar zijn beoordeeld en bijvoorbeeld op foto zijn vastgelegd. Dat antwoordt de TCMG op vragen hierover van de Groninger Bodem Beweging.

In het Besluit mijnbouwschade Groningen staat dat de TCMG bevoegd is om schades te behandelen die ná 31 maart (12.00 uur) 2017 zijn gemeld. Schades die eerder zijn gemeld bij de NAM of het CVW mogen niet opnieuw door de TCMG worden beoordeeld. De TCMG bekijkt daarom per dossier en schade of die in het verleden al is beoordeeld. Om dat te doen, worden de historische dossiers voor het betreffende adres opgevraagd bij de NAM. Dat is bij circa de helft van de schademeldingen nu al het geval.


De Groninger Bodem Beweging (GBB) stelde hierover vragen aan de TCMG, omdat zij geluiden had opgevangen dat de NAM in het verleden schade aan funderingen bij voorbaat categoraal afwees en daarmee ook niet vastlegde. Het gaat ook om schademeldingen uit het zogenoemde ‘buitengebied’ die niet werden onderzocht. 


De TCMG is in de praktijk bevoegd om alle schade te behandelen, tenzij blijkt dat die schade al ooit eerder is beoordeeld door de NAM of het CVW. De TCMG is dus ook bevoegd indien er in het geheel geen NAM-dossier voorhanden is of indien blijkt dat de schade waar het om gaat, daarin niet is opgenomen en vastgelegd. De TCMG bekijkt dit, als gezegd, per individuele schade. Het voorgaande betekent dus dat de TCMG schades die in het verleden door de NAM zijn genegeerd, alsnog zal beoordelen indien die bij haar worden gemeld. Dit gebeurt overigens ook nu al. 


Of een schade aantoonbaar door de NAM of het CVW is beoordeeld, hangt mede af van de vastlegging van die schade. Het gaat dan vaak om beeldmateriaal zoals foto’s van de schade, maar het kan soms ook gaan om een woordelijke beschrijving ervan. De TCMG is bevoegd nieuwe schade in behandeling te nemen en dat kan ook de verergering van een eerder behandelde schade zijn. Welke deel van de schade is verergerd wordt in de praktijk doorgaans dan beoordeeld op basis van beeldmateriaal.


Voor de helderheid: de TCMG is nog altijd niet bevoegd alle oude NAM-schades te behandelen als deze wel zijn vastgelegd. Het doet voor de bevoegdheid van de TCMG dan niet ter zake of de NAM of het CVW schades heeft beoordeeld op basis van de huidige toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden en of de omvang van de schade daarbij juist is gecalculeerd. Onvrede over bijvoorbeeld de wijze waarop de NAM circa 6.000 oude schades heeft afgehandeld maakt TCMG niet bevoegd om dat alsnog te doen.


Dat een schade alsnog wel door de TCMG wordt behandeld, betekent vervolgens niet dat er dan ook altijd een schadevergoeding wordt toegekend. De TCMG zal onder andere bekijken of de schade voldoet aan de criteria voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Daarbij is dan een van de vragen of de schade binnen het effectgebied ligt van bodembeweging door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Een schade kan dan in het verleden door de NAM niet behandeld zijn omdat deze in het buitengebied lag. Maar diezelfde schade kan alsnog ook buiten het effectgebied liggen zoals de TCMG dat hanteert.

Bron: TMG
Geplaatst op 14-01-2020

< VorigeVolgende >


Share on: