NGFS publiceert klimaatscenario’s

Het Network for Greening the Financial System (NGFS) heeft vandaag klimaatscenario’s voor toekomstgerichte risicobeoordeling, gids voor klimaatscenarioanalyse en onderzoek naar impact klimaatverandering op monetair beleid gepubliceerd.

Centrale banken en prudentieel toezichthouders over de hele wereld intensiveren hun inspanningen om klimaatgerelateerde risico’s in hun werk te integreren, met name in het toezicht op de financiële stabiliteit. Bovendien richten centrale banken zich steeds meer op de potentiële impact van klimaatverandering op de prijsstabiliteit en de gevolgen daarvan voor het monetair beleid.

Het NGFS benadrukt het toenemende belang van klimaatverandering voor centrale banken en toezichthouders en heeft vandaag verschillende documenten gepubliceerd die de integratie van klimaatgerelateerde risico’s in hun werk moeten bevorderen:

  • Een eerste reeks klimaatscenario’s en de allereerste Gids voor klimaatscenarioanalyse voor centrale banken en toezichthouders. De NGFS-scenario’s zijn ontwikkeld als een gemeenschappelijk uitgangspunt voor de analyse van klimaatrisico’s, terwijl de gids praktische adviezen geeft over het gebruik van scenarioanalyses om deze risico’s voor de economie en het financiële stelsel te beoordelen.

  • Een Rapport over de mogelijke effecten van klimaatverandering op het monetair beleid. Op basis van een uitgebreid overzicht van bestaande literatuur en analyses van deskundigen geeft dit rapport de eerste antwoorden op de volgende vragen: (i) Hoe beïnvloedt klimaatverandering de belangrijkste macro-economische variabelen? en (ii) Wat zijn de effecten op de monetaire transmissiekanalen en hoe beoordelen centrale banken hun beleidsruimte?

  • Een Rapport dat de NGFS-onderzoeksprioriteiten in verband met de analyse van de macro-economische en financiële stabiliteitseffecten van klimaatverandering uiteenzet en behandelt.


Frank Elderson, voorzitter van het NGFS en lid van de directie van De Nederlandsche Bank:‘Klimaatverandering leidt tot financiële risico’s en dat betekent dat het een blijvende plek op de agenda van centrale banken en toezichthouders verdient. De nieuwe NGFS-publicaties over referentiescenario’s en monetair beleid vormen een waardevolle aanvulling op de andere publicaties van het NGFS. De 66 leden van het netwerk en de talloze financiële instellingen die onder hun toezicht staan zullen hierdoor in staat zijn de klimaatrisico’s in het financiële stelsel beter te identificeren, te kwantificeren en te beperken.’


Het belang van scenarioanalyse
De veranderingen in ons klimaat zijn ongekend. Om inzicht te krijgen in de financiële risico’s en de economische kosten, moeten we niet achterom kijken maar vooruit. En om te bepalen welke maatregelen we nu moeten nemen, is het nodig dat we niet enkele, maar tientallen jaren vooruitkijken. Scenarioanalyse maakt dat mogelijk. In de klimaatscenario’s van het NGFS worden de transitie- en de fysieke effecten van klimaatverandering op basis van uiteenlopende aannames onderzocht, om een gemeenschappelijk referentiekader te bieden waarmee centrale banken en toezichthouders de toekomstige risico’s kunnen doorgronden. Deze eerste reeks scenario’s gaat in op klimaat- en beleidstrajecten die in overeenstemming zijn met het NGFS-kader dat in april 2019 gepresenteerd werd in het eerste uitgebreide NGFS-rapport. Hoewel ze primair zijn ontwikkeld voor gebruik door centrale banken en toezichthouders, kunnen ze ook nuttig zijn voor de bredere financiële en academische gemeenschap en het bedrijfsleven. De NGFS-klimaatscenario’s werden geselecteerd in samenwerking met een academisch consortium waaronder het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), het Joint Global Change Research Institute van de University of Maryland (JGCRI/UMD) en Climate Analytics (CA).

De allereerste Gids voor klimaatscenarioanalyse voor centrale banken en toezichthouders geeft praktisch advies over het gebruik van scenarioanalyses om de klimaatrisico’s voor de economie en het financiële stelsel inzichtelijk te maken. De Gids is gebaseerd op de eerste ervaringen van NGFS-leden en -waarnemers en heeft naast praktisch advies ook tot doel de discussie over de gebruikte methodes te bevorderen.

Sarah Breeden, voorzitter van de macrofinanciële werkstroom van het NGFS en directielid van de Bank of England: ‘Het is onze taak als centrale banken en toezichthouders om de impact van klimaatverandering op de economie en het financiële stelsel in allerlei mogelijke toekomstscenario’s in kaart te brengen. De nieuwe publicaties vormen een belangrijke aanvulling op onze analytische toolkit en kunnen ons helpen die potentieel catastrofale toekomstige risico’s te verkleinen. Zo kunnen we nu al verschillende beslissingen nemen, lang voordat de gevolgen van niets doen duidelijk zullen zijn. Maar dit is natuurlijk pas de eerste stap. We hopen dat gaandeweg iedereen zich zal willen aansluiten bij de verdere ontwikkeling van dit cruciale werk.’

Rapport "Climate Change and Monetary Policy: Initial Takeaways"
Het rapport "Climate Change and Monetary Policy: Initial Takeaways" onderzoekt de mogelijke effecten van klimaatverandering op de bepalende factoren van het monetair beleid. Het rapport is samengesteld door experts op het gebied van monetair beleid en klimaatverandering binnen het NGFS en concludeert dat klimaatverandering en het tegengaan daarvan een toenemend effect zullen hebben op macro-economische variabelen die essentieel zijn voor de uitvoering van het monetaire beleid. Het rapport benadrukt dat centrale banken hun analytische toolkits moeten uitbreiden en klimaatrisico’s moeten integreren in hun economische modellen en prognose-instrumenten.

Sabine Mauderer, voorzitter van de NGFS-werkstroom “Scaling-up green finance” en bestuurslid van de Deutsche Bundesbank: ‘Klimaatverandering zal een steeds grotere uitdaging vormen voor het werk van centrale bankiers en toezichthouders. Daarom is het essentieel dat we voortdurend de manier verbeteren waarop we de impact van klimaatverandering op onze voorspellingen en monetair-beleidsbesprekingen in kaart brengen en openbaar maken.’

Verdere stappen 
Het NGFS blijft de scenario’s ontwikkelen en uitbreiden, zodat de relevantie ervan voor economische en financiële analyses verder zal toenemen. Daarbij wordt een brede groep belanghebbenden gevraagd om feedback te geven. In samenwerking met een consortium van academische partners zal het NGFS de scenario’s verder verfijnen en de reikwijdte ervan vergroten. Concrete stappen om dit te bewerkstelligen zijn onder meer: (i) de modellering uitbreiden om verdere dimensies van de risico’s te onderzoeken, (ii) de regionale dekking en de sectorale granulariteit verbeteren, (iii) de probabilistische verliezen als gevolg van acute klimaateffecten berekenen, (iv) de reeks macro-economische uitkomsten uitbreiden, en (v) de NGFS-scenariodatabase en het NGFS-portaal verbeteren.

Op het gebied van monetair beleid zullen de leden van het NGFS de gevolgen van klimaatverandering blijven analyseren en in een later stadium de gevolgen ervan voor de monetair-beleidstransacties onderzoeken.

Nieuwe waarnemer 
Het NGFS verwelkomt de Asian Development Bank, die zich in juni 2020 als waarnemer bij het NGFS heeft aangesloten.

Over het NGFS 
Het NGFS is opgericht tijdens de One Planet Summit in Parijs op 12 december 2017 en bestaat uit een groep centrale banken en toezichthouders die op vrijwillige basis goede praktijken en kennis deelt, bijdraagt aan de ontwikkeling van klimaatrisicobeheersing in de financiële sector en reguliere financiële geldstromen inzet om de transitie naar een duurzame economie te bewerkstelligen. Het NGFS vertegenwoordigt 66 centrale banken en toezichthouders en 13 waarnemers van 5 continenten, en daarmee rond de 60% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd en het toezicht op ruim driekwart van alle mondiaal systeemrelevante banken en verzekeraars. Voorzitter van het NGFS is Frank Elderson, directielid van De Nederlandsche Bank. De Banque de France voert het secretariaat.

Geplaatst op 24-06-2020


Share on: