Daling in de sterfte zet door

In de week van 1 tot en met 7 maart 2021 overleden naar schatting bijna 3.100 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3.175). Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder nam af. Ook onder Wlz-zorggebruikers daalde de sterfte verder. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in week 8 lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 9 zit bijna 300 sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 171 overleden COVID-19-patiënten in week 9 (stand 9 maart).
 

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers neemt verder af 
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is verder afgenomen in week 9. De sterfte onder de overige bevolking nam ook verder af. Er overleden ruim 1100 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna 2000 mensen.

 

Verdere afname sterfte bij 80-plussers
In week 9 overleden naar schatting minder mensen van 80 jaar of ouder. Sinds week 6 ligt de sterfte in deze leeftijdsgroep lager dan verwacht. Er overleden naar schatting ruim 1.700 mensen van 80 jaar of ouder, ongeveer 950 mensen van 65 tot 80 jaar en ongeveer 400 mensen jonger dan 65 jaar.

 

Sterfte aan COVID-19 tot en met november bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met november 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 16 duizend mensen aan COVID-19 van maart tot en met november 2020, zoals het CBS op 10 maart publiceerde. De oversterfte in de eerste coronagolf en de eerste tien weken van de tweede golf wordt volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus.


Informatiebronnen RIVM
Het RIVM heeft tot nu toe 15.916 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan 9715 tot en met november 2020 (stand 9 maart 2020). Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.


Schatting week 9
De cijfers over week 9 zijn een schatting op basis van 83 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 19 maart publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 9. De cijfers zijn dan completer.

Geplaatst op 12-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: