Studie van Swiss Re Institute over verzekeringen in een multipolaire wereld

Swiss Re Institute brengt onderzoek uit naar verzekeringen in een multipolaire wereld.

‘Friendshoring’ van toeleveringsketens naar geallieerde landen en het verplaatsen van productiecapaciteit naar het binnenland, investeringen in groene energie en het beperken van een voedselcrisis zullen het risicolandschap vormgeven en waarschijnlijk leiden tot meer investeringen in de reële economie. Dit concludeert het Swiss Re Institute in zijn nieuwste sigma-studie ‘Maintaining resilience: the role of P&C insurers in a new world order'.
 
  • Herstructurering van de toeleveringsketen zal tegen 2026 naar verwachting USD 33 miljard aan commerciële schadeverzekeringspremies opleveren
  • Verwacht wordt dat aan de energiesector gerelateerde verzekeringen tegen 2035 237 miljard USD extra aan premies zullen genereren
  • Wereldwijde landbouwverzekeringspremies zullen naar verwachting bijna verdubbelen tot USD 80 miljard in 2030
 
De COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de ontglobalisering verergerd, waardoor een klimaat is ontstaan waarbij bezorgdheid over de veerkracht van de toeleveringsketen en de energie- en voedselzekerheid de boventoon voeren. ‘Friendshoring’ van toeleveringsketens naar geallieerde landen en het verplaatsen van productiecapaciteit naar het binnenland, investeringen in groene energie en het beperken van een voedselcrisis zullen het risicolandschap vormgeven en waarschijnlijk leiden tot meer investeringen in de reële economie, zo concludeert het Swiss Re Institute in zijn nieuwste sigma-studie ‘Maintaining resilience: the role of P&C insurers in a new world order’.
 
Jérôme Haegeli, Group Chief Economist bij Swiss Re: "Sinds de oorlog in Oekraïne is onze wereld ingrijpend veranderd. Als gevolg van de oorlog en de pandemie verschuiven we van een onderling verbonden wereld naar een multipolaire wereld die te maken heeft met ontwrichte toeleveringsketens en energie- en voedselcrises. Verzekeringen worden nog belangrijker voor de economie en dragen bij tot de financiële stabiliteit van bedrijven door de risico's van de toeleveringsketen te dekken. De sector kan de overgang naar een groene economie vergemakkelijken door te verzekeren en te investeren in infrastructuur voor renewable energie en door landbouwverzekeringen uit te breiden kan men bijdragen tot de wereldwijde voedselzekerheid."
 
Herstructurering van de toeleveringsketen zal naar verwachting leiden tot investeringen in nieuwe infrastructuur en productiefaciliteiten, waardoor de vraag naar technische verzekeringen zal toenemen. Verwacht wordt dat reshoring de komende vijf jaar wereldwijd 30 miljard USD extra aan commerciële verzekeringspremies zal genereren, voornamelijk voor engineering, eigendom en aansprakelijkheidsdekking. Friendshoring zou 3 miljard USD aan premies toevoegen. De maritieme en handelskredietpremies zouden licht dalen omdat de wereldhandel naar verwachting zal vertragen.
 
Gianfranco Lot, Head Globals Reinsurance bij Swiss Re: "In het veranderende risicolandschap zullen commerciële eigendoms- en ongevallenverzekeringen een steunpilaar van veerkracht blijven, bijvoorbeeld door bedrijven te helpen hun financiële stabiliteit te behouden als de bedrijfsomstandigheden veranderen, oplossingen te bieden om de volatiliteit van de kasstroom te helpen verminderen en de inkomsten te stabiliseren terwijl de toeleveringsketens worden herschikt."
 
Verzekeringen kunnen de groene overgang vergemakkelijken en de voedselzekerheid vergroten 
De gevolgen van de klimaatverandering hadden al gewezen op het belang van een groene overgang, en de Russische invasie in Oekraïne heeft de overschakeling op hernieuwbare energiebronnen nog urgenter gemaakt. De bouw en exploitatie van activa voor renewable energie brengt een complexe reeks risico's met zich mee die moeten worden beheerd om grote inkomstenverliezen te vermijden. De verzekeringssector kan een sleutelrol spelen bij het mogelijk maken van de uitbreiding van renewable energie door risicobeschermingsdekkingen te bieden voor de complexe risico's die inherent zijn aan de bouw en exploitatie van infrastructuur voor renewable energie.
 
Aangezien renewable energie slechts één onderdeel is van de groene overgang, zijn meer investeringen in het koolstofvrij maken van alle sectoren van de economie nodig als de wereld de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs wil halen. Als landen alle renewable energiecapaciteit bouwen die ze tot nu toe hebben nagestreefd, zullen deze investeringen volgens schattingen van het Swiss Re Institute tegen 2035 237 miljard USD aan extra premies uit de energiesector genereren. De overgang naar een groene economie vergt echter wereldwijde inspanningen en versnippering op basis van geopolitieke en veiligheidsoverwegingen zou de vereiste wereldwijde gecoördineerde actie in de weg kunnen staan.
 
Door verstoringen van de bevoorradingsketen als gevolg van de pandemie en de oorlog in Oekraïne zijn de voedselprijzen de hoogte in geschoten. Droogte en zware regens in belangrijke landbouwlanden hebben geleid tot mislukte oogsten, waardoor de prijzen nog verder zijn gestegen. Nu de wereldbevolking in de komende drie decennia naar verwachting bijna 10 miljard zal bedragen, is voedselzekerheid wereldwijd van nog groter belang geworden. Landbouwverzekeringen zijn een belangrijke rol gaan spelen om landbouwers te helpen hun inkomen op peil te houden en hun landbouwactiviteiten voort te zetten, zelfs in geval van oogstverliezen. Verwacht wordt dat de premies voor landbouwverzekeringen tegen 2030 wereldwijd 80 miljard USD zullen bedragen, tegenover 46 miljard USD in 2020.
 
Hoe bestelt u deze sigma-studie? 
De Engelstalige versie van sigma 5/2022, ‘Maintaining resilience: the role of P&C insurers in a new world order’, is online beschikbaar. U kunt het hier downloaden: https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2022-05.html
 
Disclaimer
Hoewel alle hierin besproken informatie afkomstig is uit betrouwbare bronnen, aanvaardt Swiss Re geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie of gedane toekomstgerichte uitspraken. De verstrekte informatie en toekomstgerichte verklaringen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en vormen op geen enkele wijze een afspiegeling van het standpunt van Swiss Re, in het bijzonder met betrekking tot lopende of toekomstige geschillen, noch dienen zij als zodanig te worden opgevat. Swiss Re is in geen geval aansprakelijk voor financiële schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie en lezers wordt geadviseerd niet al te zeer af te gaan op toekomstgerichte verklaringen. Swiss Re neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
 
 
Geplaatst op 11-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: